PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (2023/2024)

Informació

Informació sobre el procés de preinscripció a Cicles Formatius de Grau Mitjà (gencat)

Tenen accés directe als Cicles Formatius de Grau Mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • – tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
  • – tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
  • – haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
  • – haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
  • – tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
  • – haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PFI – PQPI),
  • – haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
  • – tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Les persones que tinguin estudis previs als actuals poden consultar la taula del resum d’equivalències entre títols del sistema educatiu.

Podeu entrar al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: què estudiar a Catalunya.

Oferta

L’oferta de cicles formatius de grau mitjà i de places es pot consultar a la pàgina del  mapa escolar a la pestanya de preinscripció amb el nostre codi de centre 17002557 i el tipus d’ensenyament de formació professional.

Sol · licitud

La preinscripció s’haurà de fer ELECTRÒNICAMENT o bé amb SUPORT INFORMÀTIC, a través del següent link del Departament d’Educació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gm_9420?moda=1  del 12 al 18 d’abril de 2023 per aquells alumnes amb continuïtat escolar (de 4 d’ESO) i del 9 al 15 de maig de 2023 per aquells alumnes sense continuïtat escolar.

Per a poder utilitzar el formulari el tutor legal (o alumnat si és major d’edat) s’ha d’identificar amb el servei d’identificació IdCat Mòbil o altres certificats digitals (per exemple DNI electrònic).

Us adjuntem un arxiu on s’informa sobre la identificació digital per a la preinscripció a Batxillerat i a Cicles Formatius.

Ajuda per a la preinscripció a partir del 12 d’abril.

Els dies de la preinscripció podreu trucar als telèfons i se us oferirà ajuda per fer les preinscripcions en el centre. L’horari d’atenció telefònica serà de 10:00h a 13:00h de dilluns a divendres.

Calendari

Oferta inicial de places escolars: 11 d’abril de 2023

Presentació de sol·licituds:
– alumnes amb continuïtat d’escolaritat: del 12 al 18 d’abril de 2023
– alumnes sense continuïtat d’escolaritat: del 9 al 15 maig de 2023

Presentació de documentació:
– alumnes amb continuïtat d’escolaritat: fins al 19 d’abril de 2023
– alumnes sense continuïtat d’escolaritat: fins al 16 de maig de 2023

Avís: Les dates proposades posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

Llista de sol·licituds sense la puntuació provisional: 
– alumnes amb continuïtat d’escolaritat: 28 d’abril de 2023 – Veure llista de sol·licituds
– alumnes sense continuïtat d’escolaritat:  31 de maig de 2023

Presentació de reclamacions:
– alumnes amb continuïtat d’escolaritat: del 28 d’abril al 3 de maig de 2023
– alumnes sense continuïtat d’escolaritat: del 31 de maig al 7 de juny de 2023

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional (es pot presentar reclamació de la puntuació fins el 7 de juny):

– alumnes amb continuïtat d’escolaritat:

* Llista definitiva de sol·licituds admeses un cop resoltes les reclamacions (sol·licituds sense puntuació)    (a 8 de maig de 2023) 
* Llista de sol·licituds admeses per a cada ensenyament de CFGM (places ocupades en 1a convocatòria)
* Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 31 de maig de 2023 Presentar reclamació si no s’està d’acord amb la puntuació aquí (del 31 de maig al 7 de juny)
* Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 14 de juny
* Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 20 de juny

– alumnes sense continuïtat d’escolaritat:

* Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a 31 de maig de 2023    Presentar reclamació si no s’està d’acord amb la puntuació aquí  (del 31 de maig al 7 de juny)
* Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a 14 de juny
* Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició ordenada a 20 de juny

Sorteig del número de desempat: 14 de juny de 2023, a les 11 hores. Veure número de desempat

Oferta definitiva de places escolars: 30 de juny de 2023.      * Oferta definitiva de places

Llista ordenada definitiva: 20 de juny de 2023

Llista d’alumnes admesos
:
– Alumnes amb continuïtat d’escolaritat: 30 de juny de 2023

* Llista d’alumnat preinscrit al centre a 30 de juny

* Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 30 de juny

– Alumnes sense continuïtat d’escolaritat: 30 de juny de 2023

* Llista d’alumnes preinscrits al centre a 30 de juny de 2023

* Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició a 30 de juny de 2023

Llista d’espera:
– alumnes amb continuïtat d’escolaritat: 30 de juny de 2023
– alumnes sense continuïtat d’escolaritat: 30 de juny de 2023

* Llista d’espera del centre a 30 de juny de 2023

MATRÍCULA: veure secció període de matrícula

Formalització de la matrícula:
– alumnes amb continuïtat d’escolaritat: del 3 al 7 de juliol de 2023
– alumnes sense continuïtat d’escolaritat: del 3 al 7 de juliol de 2023

 

Criteris específics de puntuació

Les sol·licituds s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o la prova d’accés.

Vies d’accés

Procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització

Les places s’assignen segons les vies d’accés següents, tenint en compte que si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional:

–  VIA 1: Per als alumnes que hi accedeixen per la via de l’ESO o estudis equivalents es fa una reserva de places del 70%.

–  VIA 2:  Per als alumnes que hi accedeixen per la via dels programes de qualificació professional inicial (PQPI) es fa una reserva de places del 20 %. Per aquesta via hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica o dels cicles formatius de grau bàsic.

–  VIA 3: Per als alumnes que hi accedeixen per la via de la prova d’accés o que tenen l’exempció total d’aquesta prova, el curs específic d’accés o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés, es fa una reserva de places del 10 %. Els alumnes dels programes de formació i inserció (PFI) que han participat a les proves d’accés i les han superat o han obtingut l’exempció d’aquestes, accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova. Aquesta qualificació es calcula d’acord amb el que determina la convocatòria anual de proves d’accés.

Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

  • Quan no existeixin places suficients en el centre s’atén exclusivament a l’expedient acadèmic de l’alumne, amb independència que procedeixi del mateix centre o d’un altre.

DOCUMENTACIÓ

Si s’emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne.

Si s’emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud enviada per Internet a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà d’enviar per correu electrònic la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne. I si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2023, caldrà enviar també el llibre de família.

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d’accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya

 

NORMATIVA

Podeu consultar la normativa vigent al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: INFO Normativa.