ASSESSORAMENT I RECONEIXEMENT ACADÈMIC

És un servei personalitzat que ajuda a les persones a definir i assolir el seu objectiu  professional mitjançant la identificació de la formació amb reconeixement acadèmic, l’anàlisi de les possibilitats de reconèixer acadèmicament la seva experiència laboral i la determinació d’un pla de treball  per a aconseguir-ho.

L’assessorament és un servei que el nostre centre presta a sol·licitud d’una persona adulta amb experiència laboral o formació prèvia mitjançant la qual s’identifiquen i s’analitzen les capacitats i  expectatives professionals del/la sol·licitant. Conclou amb l’elaboració i lliurament a l’usuari/a d’un informe d’assessorament.

El reconeixement és un servei que el nostre centre presta a sol·licitud d’un/a usuari/a que prèviament ha passat pel procés d’assessorament i que li permet que se li reconegui, si s’escau, allò que l’assessor/a ha emès a l’informe d’assessorament.  Conclou amb l’emissió d’un certificat amb les UFs/mòduls reconeguts positivament.

A qui s’adreça?

S’adreça a les persones de més de 18 anys  interessades a obtenir una diagnosi de les seves possibilitats formatives i de promoció professional i conèixer l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir l’objectiu de qualificació acadèmica més adient.

Què m’ofereix?

 • Disposar de forma individual d’un assessor especialista en una família professional que m’ajudarà a identificar les meves capacitats, interessos i el meu objectiu professional al llarg de diferents sessions de treball.
 • Entendre les possibilitats que m’ofereix el sistema de Formació Professional i com puc beneficiar-me’n.
 • Saber si la meva experiència laboral es pot reconèixer acadèmicament  per continguts d’un cicle formatiu, i què he de fer per aconseguir-ho.
 • Conèixer si els cursos de formació que he realitzat tenen reconeixement acadèmic i en quina mesura em poden ajudar a assolir un títol de Formació Professional.
 • Assessorament per decidir l’estratègia de formació que millor s’adapti als meus interessos, trajectòria professional i al temps de què disposo.
 • Disposar d’un informe d’assessorament amb un pla de treball personalitzat amb les indicacions sobre les actuacions que he de fer, i informacions pràctiques per assolir un títol de Formació Professional.

Quin cost té?

El servei d’assessorament el presta un centre educatiu de forma individualitzada, i té un cost determinat pel preu públic de 60,00 € . El reconeixement té un cost determinat pel preu públic de 18€ per Unitat Formativa que es vol reconèixer. Disposa d’exempcions i bonificacions segons normativa.

Bonificacions

Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria general i les persones membres de famílies monoparentals, tenen una bonificació del 50% dels imports dels preus públics, sense que ambdues bonificacions siguin acumulables.

Exempcions

Estan exemptes dels preus públics:

a) Les persones membres de famílies nombroses classificades en la categoria especial.

b) Les persones que posseeixin la declaració legal de minusvalidesa en un grau igual o superior al 33%.

c) Les persones subjectes a mesures privatives de llibertat.

d) Les víctimes d’actes terroristes, els seus cònjuges i els seus fills i filles.

Les bonificacions i exempcions previstes s’apliquen prèvia justificació documental.

Requisits per poder participar en el procés d’assessorament i reconeixement

1. Persones que treballen com a assalariades

 • Informe de la vida laboral, original i actualitzat, expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social, on consti l’empresa, el grup i el període de cotització.
 • Certificat de l’empresa on consti la durada del contracte, les activitats que s’han  portat a terme i la seva durada.
 • Titulacions oficials
 • Cursos de formació

2. Persones que treballen com a autònomes

 • Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la mutualitat laboral que correspongui.
 • Liquidació de l’impost d’activitats econòmiques o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d’Hisenda, on consta la descripció, el tipus i el grup  d’activitat.
 • Declaració personal de les activitats que porta a terme.
 • Titulacions oficials
 • Cursos de formació

3. Persones que desenvolupen activitats socials professionals sense relació laboral en entitats socioeducatives, socioculturals, educatives o del lleure

 • Certificat de l’empresa o empreses o de l’entitat o entitats, on constin, de manera detallada, les tasques o activitats que s’han portat a terme i el temps de dedicació, relacionades amb el cicle formatiu pel qual es demana el reconeixement.
 • Titulacions oficials
 • Cursos de formació

Famílies professionals per a les quals s’ofereix el servei i els cicles associats i nombre de places que s’ofereixen

HT – Hoteleria i turisme

CFPM HT10      Cuina i gastronomia (grau mitjà)        5 places

CFPM HT30    Serveis en restauració (grau mitjà       5 places

CFPM HTD0     Direcció de cuina (grau superior)      5 places

CFPM HTB0    Gestió d’allotjaments turístics (grau superior)      5 places

IA – Indústries Alimentàries

CFPM IA60   Forneria, pastisseria i confiteria (grau mitjà)        5 places

AG – Administració i Gestió

CFPM AG10  Gestió administrativa (grau mitjà)      5 places

CFPM AG11  Gestió administrativa en àmbit jurídic (grau mitjà)      5 places

Criteris i procediment d’admissió de les sol · licituds

En els centres dependents del Departament d’Educació, l’ordre d’admissió al servei es fa d’acord amb l’edat més gran de la persona sol·licitant, la qual es justifica mitjançant el document corresponent: DNI, NIE o passaport.

Període de sol · licitud al servei d’assessorament: dates per determinar

– Descarregar-se l’imprès de sol·licitud al servei d’assessorament o trucar al centre per concertar una cita per recollir l’imprès (972300323)

Presentació de la sol·licitud: enviant la sol·licitud per mail a arfp@insbaixemporda.cat   o bé a la secretaria del centre (horari de 9 a 13h.)

Publicació de la llista provisional d’admesos al servei d’assessorament: data encara per determinar

– Veure llista provisional d’admesos: (aquesta llista estarà disponible el dia establert)

Presentació de reclamacions a la llista provisional: dates encara per determinar

– Descarregar-se l’imprès per presentar la reclamació o trucar al centre per concertar una cita per recollir l’imprès (972300323)

Presentació de la reclamació: Enviant l’imprès de reclamació per mail a arfp@insbaixemporda.cat  o bé a la secretaria del centre (horari de 9 a 13h.)

Publicació de la llista definitiva d’admesos al servei d’assessorament: data encara per determinar

– Veure llista definitiva de les persones admeses: (aquesta llista estarà disponible el dia establert)

Reunió informativa per a totes les persones admeses

Dia: data pendent de ser fixada          Hora: pendent         Lloc: Institut Baix Empordà

A tenir en compte: les persones aspirants al servei d’Assessorament i Reconeixement que no assisteixin a aquesta reunió, sense justificació, quedaran fora d’aquest procés fins la propera convocatòria. Caldrà confirmar assistència enviant un mail a arfp@insbaixemporda.cat

Inscripció, pagament i presentació de la documentació (inscripció definitiva al servei d’assessorament): dates per determinar

– Imprès d’inscripció definitiva al servei o trucar al centre per concertar una cita per recollir l’imprès (972300323)

– Full de pagament i bonificació/exempció (en breu estarà disponible)

La presentació del full d’inscripció, el comprovant de pagament i documentació es pot fer per mail a  arfp@insbaixemporda.cat  o de forma presencial a la secretaria del centre (horari de 9 a 13h.)

Tota la documentació a què es fa referència també està disponible a la secretaria del centre (horari de 9 a 13h.)

Llista definitiva de persones inscrites al servei d’assessorament una vegada fet el pagament: data per determinar

– Veure llista definitiva de les persones inscrites: (aquesta llista estarà disponible el dia establert)

Període Sessions d’Assessorament: dates per determinar

Compromís de qualitat del servei d’assessorament i de reconeixement

Veure document de compromís del centre

El centre disposa d’un sistema de gestió de qualitat i millora, i ha incorporat el  servei d’assessorament en el sistema de gestió de qualitat.

Veure el document de compromís de qualitat del servei

Calendari general del servei d’assessorament

Veure’l   (disponible properament)

Calendari general del servei de reconeixement

Veure’l

.

Per a més informació, contacteu a l’adreça  arfp@insbaixemporda.cat

Informació a gencat:  https://triaeducativa.gencat.cat/ca/fp/cataleg-serveis/cataleg/assessorament/

.