PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR (2024/2025)

Informació

Informació sobre el procés de preinscripció als Cicles Formatius de Grau Superior (gencat)

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • – Tenir el títol de batxillerat,
 • – Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • – Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • – Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • – Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • – Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • – Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Les persones que tinguin estudis previs als actuals poden consultar la taula del resum d’equivalències entre títols del sistema educatiu.

Podeu entrar al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: què estudiar a Catalunya.

 

Sol · licitud i calendari

 • Presentació de sol·licituds via telemàtica del 24 al 30 de maig de 2024

Els dies de la preinscripció podreu trucar als telèfons i se us oferirà ajuda per fer les preinscripcions en el centre. L’horari d’atenció telefònica serà de 10:00h a 13:00h de dilluns a divendres.

 

 • Matriculació: del 15 al 18 de juliol de 2024

MATRÍCULA: veure secció període de matrícula

.

Criteris de prioritat

Es pot accedir als cicles formatius de grau superior, d’acord amb una sèrie de criteris de prioritat, estant en possessió dels següents estudis. Si per alguna d’aquestes TRES vies no s’ocupen totes les places corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

 • Via d’accés 1, es reservaran el 60% de les places vacants:
  • Títol de BATXILLERAT o estudis equivalents com per exemple el títol de tècnic de qualsevol CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR.

 

 • Via d’accés 2, es reservaran el 20% de les places vacants a alumnes que acreditin un títol de tècnic:
  • Títol de TÈCNIC DE GRAU MITJÀ i, si escau, tota la documentació que acrediti que s’ha cursat el CAS, el curs de preparació a grau superior, o la superació de la formació per a les proves d’accés o el curs de preparació:
   1. Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior; la qualificació que es tindrà en compte serà la mitjana del cicle de grau mitjà que aportin.
   2. Alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària en el CAS o el curs de preparació; la qualificació que es tindrà en compte serà la mitjana el cicle de grau mitjà que aportin.
   3. Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària en el CAS o curs de preparació; la qualificació que es tindrà en compte serà la mitjana del cicle de grau mitjà que aportin.
   4. Alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària en el CAS o el curs de preparació; la qualificació que es tindrà en compte serà la mitjana del cicle de grau mitjà que aportin.
   5. Alumnes que han superat la formació per a les proves o el curs de preparació (amb títol de tècnic) .
   6. Alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixin d’una família professional afí.
   7. Alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d’una família professional no afí.

 

 • Via d’accés 3, es reservaran el 20% de les places vacants als alumnes que tinguin la prova d’accés, o que tenen l’exempció total d’aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés. Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana de l’estudi al·legats:
  • Certificat de SUPERACIÓ PROVA D’ACCÉS o acreditació dels estudis que s’al·leguen.

Criteris específics de puntuació

Quan no existeixin places suficients en el centre s’atén exclusivament a l’expedient acadèmic de l’alumne, amb independència que procedeixi del mateix centre o d’un altre.

DOCUMENTACIÓ

Si s’emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne.

Si s’emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud enviada per Internet a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà d’enviar per correu electrònic la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne. I si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2023, caldrà enviar també el llibre de família.

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d’accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya

NORMATIVA

Podeu consultar la normativa vigent al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: INFO Normativa.