PROVES ANUALS PER COMPLETAR L’ESO

Poden concórrer a la prova aquells alumnes que van finalitzar l’ESO el 2021/2022 i el 2022/2023 i que no van obtenir el títol per tenir pendents de superació cinc o menys matèries. (INFO+)

Inscripció

Del 29 de gener al 12 de febrer de 2024, presencial a l’institut on van cursar l’ESO.

Imprès de sol·licitud de participació. (cal presentar-lo a la secretaria del centre)

Qui s’hi pot presentar?

Per a les proves de l’actual 2024, s’han de reunir els tres requisits següents:

1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2021/2022 o 2022/2023

2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2024. També hi pot concórrer l’alumne que faci els 17 anys l’any 2024, sempre que compleixi alguna de les condicions següents:

Tenir un contracte laboral que li impedeixi assistir al centre en règim ordinari.

Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).

Ser esportista d’alt rendiment.

3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de 5 matèries suspeses.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO el 2023/2024. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.

Continguts

Ciències socials

Economia

Emprenedoria

Física i química

Llatí

Llengua catalana i literatura

Llengua castellana i literatura

Llengua anglesa

Matemàtiques

Tecnologia

 

DATES DE LES PROVES

4 de març de 15:00h a 19:00h – Física, Matemàtiques i Socials.

5 de març de 15:00h a 19:00h – Anglès, Català i Castellà.

 

 

AVALUACIÓ

18 de març

ENTREGA DE QUALIFICACIONS

A partir del 19 de març en horari de secretaria

Normativa

Resolució EDU/3445/2009, de 2/12, per la qual es regula la convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en ESO per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada.

Ordre ENS /108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a secundària obligatòria (DOGC núm. 7659, de 9.7.2018).

Més informació a la web del Departament d’Educació.