CFGS DE SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS. ROBÒTICA INDUSTRIAL.

Oferim als nostres alumnes una formació basada en l’adquisició de coneixements tècnics i de valors fonamentals, necessaris per afavorir la seva incorporació al món laboral:

 • Potenciar l’esforç, la iniciativa, l’autonomia i la qualitat en el treball.
 • Mostrar una actitud positiva i constructiva que transmeti confiança.
 • Treballar en equip col·laborant amb els companys solidàriament.
 • Aprendre a aprendre: la formació continuada ha de mantenir-se durant tota la vida professional i és un dels pilars de l’emprenedoria i la innovació.

La metodologia pedagògica es basa en el constructivisme i el treball per projectes. Els alumnes aprenen a mesura que necessiten els coneixements i els apliquen en el desenvolupament de projectes de sistemes electrotècnics i automatitzats. Empreses del nostre entorn hi col·laboren amb donacions de material i orientació sobre les noves tecnologies en les que convé incidir. El
vincle amb l’empresa també es concreta amb convenis i beques formatives que permeten als alumnes realitzar estades, especialment en el marc de la formació dual.
Per augmentar el grau d’especialització en l’àmbit de l’automatització s’ha creat un mòdul nou de robòtica industrial. Es desenvoluparà durant el 2n curs del cicle superior.

Què estudiaré, quines pràctiques faré i durant quant de temps?

La duració del cicle formatiu és de dos cursos:

 • El primer curs es realitzen 990 h lectives a l’institut.
 • El segon curs es realitzen 330 h lectives a l’institut i 910 h de formació dual a l’empresa.

Amb la formació dual, l’estudiant pot compaginar la formació al centre docent amb una activitat pràctica remunerada a l’empresa. Això suposa l’obtenció de part dels aprenentatges en un entorn productiu real i pot obrir una porta d’accés a la inserció laboral en el sector.

Podeu trobar un llistat amb les empreses col·laboradores a l’apartat Empreses col·laboradores.

Horari

1r curs:  matins
2n curs:  matins

Quins requisits cal complir per accedir-hi?

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Quines titulacions i acreditacions puc obtenir al superar-lo?

 • S’obté la titulació de Tècnic superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, la qual correspon al nivell 3 de qualificació professional, segons el catàleg integrat de qualificacions professionals.
 • Es té l’opció d’acreditar-se com a Instal·lador autoritzat en BT amb categoria especialista (IBTE).

Continguts

Mòduls

 • M1. Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques
 • M2. Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques
 • M3. Configuració d’instal·lacions elèctriques
 • M4. Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques
 • M5. Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques
 • M6. Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació
 • M7. Gestió del muntatge i del manteniment d’instal·lacions elèctriques
 • M8. Processos en inst. d’infraestructures comunes de telecomunicacions
 • M9. Sistemes i circuits elèctrics
 • M10. Formació i orientació laboral
 • M11.  Empresa i iniciativa emprenedora
 • M12. Projecte de sistemes electrotècnics i  automatitzats
 • DUAL.  Formació a l’empresa remunerada

I DESPRÉS?

De què podré treballar amb aquest títol?

 • Projectista en l’àmbit de:
  • Línies elèctriques de distribució d’energia elèctrica i centres de transformació
  • Instal·lacions d’enllumenat exterior
  • Instal·lacions elèctriques per edificis.
  • Instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • Coordinador tècnic en instal·lacions electrotècniques de baixa tensió per a edificis, xarxes de baixa tensió i d’enllumenat exterior.
 • Tècnic de supervisió, verificació i control d’equips de xarxes, instal·lacions electrotècniques i sistemes automatitzats.
 • Capatàs o encarregat d’obres en instal·lacions elèctriques, xarxes elèctriques de baixa tensió, sistemes d’enllumenat exterior i instal·lacions de generació d’energia solar fotovoltaica.
 •  Cap d’equip en instal·lacions de baixa tensió per a edificis, instal·lació de xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior.
 • Gestor de manteniment en instal·lacions elèctriques de distribució, enllumenat exterior i sistemes automatitzats.
 • Instal·lador autoritzat en BT amb categoria especialista.
 • Tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques en l’àmbit d’una indústria.

I si vull continuar estudiant?

En acabar el cicle podràs:

 • Fer un altre cicle formatiu de grau superior.
 • Participar en algun programa de formació en empreses (amb possibilitat de fer-lo a l’estranger).
 • Accedir a diferents estudis de Grau Universitari en Enginyeria i a més obtenir una convalidació de més del 20% del total dels crèdits que hauries de cursar. Per exemple, als Graus en Enginyeria Elèctrica o Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica impartits a la Universitat de Girona (UdG) i a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

La Generalitat de Catalunya ha preparat una web en la qual hi ha més detalls.