CFGS DE SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS

Oferim als nostres alumnes una formació basada en l’adquisició de coneixements tècnics i de valors fonamentals, necessaris per afavorir la seva incorporació al món laboral:

 • Potenciar l’esforç, la iniciativa, l’autonomia i la qualitat en el treball.
 • Mostrar una actitud positiva i constructiva que transmeti confiança.
 • Treballar en equip col·laborant amb els companys solidàriament.
 • Aprendre a aprendre: la formació continuada ha de mantenir-se durant tota la vida professional i és un dels pilars de l’emprenedoria i la innovació.

La metodologia pedagògica es basa en el constructivisme i el treball per projectes. Els alumnes aprenen a mesura que necessiten els coneixements i els apliquen en el desenvolupament de projectes de sistemes electrotècnics i automatitzats. Empreses del nostre entorn hi col·laboren amb donacions de material i orientació sobre les noves tecnologies en les que convé incidir. El
vincle amb l’empresa també es concreta amb convenis i beques formatives que permeten als alumnes realitzar estades, especialment en el marc de la formació dual.

Què estudiaré, quines pràctiques faré i durant quant de temps?

La duració del cicle formatiu és de dos cursos:

 • El primer curs es realitzen 990 h lectives a l’institut.
 • El segon curs es realitzen 330 h lectives a l’institut i 910 h de formació dual a l’empresa.

Amb la formació dual, l’estudiant pot compaginar la formació al centre docent amb una activitat pràctica remunerada a l’empresa. Això suposa l’obtenció de part dels aprenentatges en un entorn productiu real i pot obrir una porta d’accés a la inserció laboral en el sector.

Podeu trobar un llistat amb les empreses col·laboradores a l’apartat Empreses col·laboradores.

Quins requisits cal complir per accedir-hi?

 • Tenir el títol de batxillerat
 • Tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
 • Tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP)
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Quines titulacions i acreditacions puc obtenir al superar-lo?

 • S’obté la titulació de Tècnic superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats, la qual correspon al nivell 3 de qualificació professional, segons el catàleg integrat de qualificacions professionals.
 • Es té l’opció d’acreditar-se com a Instal·lador autoritzat en BT amb categoria especialista (IBTE).

Continguts

Mòduls

 • M1. Tècniques i processos en instal·lacions elèctriques
 • M2. Tècniques i processos en instal·lacions domòtiques i automàtiques
 • M3. Configuració d’instal·lacions elèctriques
 • M4. Configuració d’instal·lacions domòtiques i automàtiques
 • M5. Documentació tècnica en instal·lacions elèctriques
 • M6. Desenvolupament de xarxes elèctriques i centres de transformació
 • M7. Gestió del muntatge i del manteniment d’instal·lacions elèctriques
 • M8. Processos en inst. d’infraestructures comunes de telecomunicacions
 • M9. Sistemes i circuits elèctrics
 • M10. Formació i orientació laboral
 • M11.  Empresa i iniciativa emprenedora
 • M12. Projecte de sistemes electrotècnics i  automatitzats
 • DUAL.  Formació a l’empresa remunerada

I DESPRÉS?

De què podré treballar amb aquest títol?

 • Projectista en l’àmbit de:
  • Línies elèctriques de distribució d’energia elèctrica i centres de transformació
  • Instal·lacions d’enllumenat exterior
  • Instal·lacions elèctriques per edificis.
  • Instal·lacions solars fotovoltaiques.
 • Coordinador tècnic en instal·lacions electrotècniques de baixa tensió per a edificis, xarxes de baixa tensió i d’enllumenat exterior.
 • Tècnic de supervisió, verificació i control d’equips de xarxes, instal·lacions electrotècniques i sistemes automatitzats.
 • Capatàs o encarregat d’obres en instal·lacions elèctriques, xarxes elèctriques de baixa tensió, sistemes d’enllumenat exterior i instal·lacions de generació d’energia solar fotovoltaica.
 •  Cap d’equip en instal·lacions de baixa tensió per a edificis, instal·lació de xarxes elèctriques de distribució de baixa tensió i enllumenat exterior.
 • Gestor de manteniment en instal·lacions elèctriques de distribució, enllumenat exterior i sistemes automatitzats.
 • Instal·lador autoritzat en BT amb categoria especialista.
 • Tècnic en instal·lacions elèctriques i automàtiques en l’àmbit d’una indústria.

I si vull continuar estudiant?

En acabar el cicle podràs:

 • Fer un altre cicle formatiu de grau superior.
 • Participar en algun programa de formació en empreses (amb possibilitat de fer-lo a l’estranger).
 • Accedir a diferents estudis de Grau Universitari en Enginyeria i a més obtenir una convalidació de més del 20% del total dels crèdits que hauries de cursar. Per exemple, als Graus en Enginyeria Elèctrica o Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica impartits a la Universitat de Girona (UdG) i a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

La Generalitat de Catalunya ha preparat una web en la qual hi ha més detalls.