CONVALIDACIONS DE MÒDULS PROFESSIONALS

Per sol·licitar convalidacions la persona ha d’estar matriculada en el cicle formatiu d’algun mòdul títol LOE o Crèdit títol LOGSE, per tant ha de disposar dels requisits d’accés.

 

NORMATIVA APLICABLE

El Reial Decret 1085/2020, de 9 de desembre, regula les condicions de càlcul de la qualificació mitjana dels cicles formatius quan hi ha mòduls professionals convalidats.

Els mòduls professionals o unitats formatives superats que tinguin la mateixa denominació i currículum, i que siguin comuns a diversos cicles, la qualificació obtinguda es trasllada a qualsevol dels cicles on aquests mòduls professionals o unitats formatives estiguin inclosos.

Els mòduls professionals convalidats entre títols LOGSE-LOE i LOE-LOE: es trasllada la nota dels mòduls aportats per fer la convalidació. Es traslladarà la qualificació obtinguda en el mòdul professional presentat per a la convalidació i es traslladarà al mòdul convalidat.

En aquells casos en què la convalidació exigeixi considerar més d’un mòdul professional, la qualificació final serà el resultat del càlcul de la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en aquests mòduls.

Les unitats formatives i mòduls professionals convalidats a partir d’estudis anteriors a la LOGSE, de certificats oficials de nivell B1 o B2 de llengua estrangera, per tenir el certificat de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals, o els derivats d’estudis universitaris, no portaran assignada cap qualificació; es farà constar com a convalidat i no computaran a efectes del càlcul de la nota mitjana.

Les unitats formatives i els mòduls professionals que hagin estat prèviament convalidats no poden ser aportats per sol·licitar la convalidació d’altres unitats formatives o mòduls professionals.