CFGS DE DIRECCIÓ DE CUINA

L’objectiu d’aquest cicle és preparar l’alumnat per dirigir i organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos.

Controlar l’activitat d’aprovisionament, producció i servei, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons les normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

Horari

1r curs:  matins i tardes
2n curs:  matins i tardes

Què és i quina durada té?

La formació dual potencia la figura de l’aprenent, de manera que l’alumnat es forma tant en el centre educatiu com a l’empresa. Compaginar la formació en el centre docent amb una activitat pràctica a l’empresa suposa l’obtenció de part dels aprenentatges d’una manera molt més real.

Aquesta titulació capacita l’alumnat per treballar com a:

 • Director d’aliments i begudes
 • Cap de producció en una cuina
 • Cap de cuina, Segon de cuina, Cuiner, Cap de partida
 • Cap d’operacions en una empresa de càtering
 • Encarregat d’economat i celler

En finalitzar els estudis, els alumnes obtenen els títols de:

 • Tècnic superior en Direcció de Cuina..

Obtenen les certificacions de:

 • Certificació com a manipulador d’aliments
 • Certificat en formació Dual
 • Certificat bàsic en prevenció de riscos laborals

La durada del cicle és de dos cursos acadèmics, si s’han realitzat les pràctiques en els temps establerts. L’horari està adaptat per facilitar les pràctiques en empresa.

Qui hi accedeix?

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Si es vol continuar estudiant es poden cursar altres cicles formatius de la mateixa família professional o accedir a estudis universitaris.

Per aquesta especialitat, el nostre centre disposa d’un servei d’assessorament i reconeixement acadèmic

Continguts

Mòduls

Control de proveïment  de matèries primeres

 • UF1: matèries primeres en restauració
 • UF2: tast d’aliments
 • UF3: gestió de magatzem i celler

Processos de preelaboració i conservació en cuina

 • UF1: instal·lacions i equips de producció en cuina
 • UF2: sistemes i mètodes de conservació de gèneres culinaris
 • UF3: regeneració de productes culinaris
 • UF4: processos de preelaboració de gèneres culinaris

Elaboracions de pastisseria i rebosteria en cuina

 • UF1: instal·lacions i organització de l’àrea productiva de postres i rebosteria
 • UF2: tècniques i elaboracions bàsiques en pastisseria i rebosteria
 • UF3: postres de cuina

Processos d’elaboració culinària

 • UF1: organització dels processos d’elaboració culinària
 • UF2: les tècniques de cocció
 • UF3: elaboració i presentació de  productes culinaris
 • UF4: elaboracions culinàries de cuina creativa i d’autor
 • UF5: supervisió i control del servei en cuina

Gestió de la producció en cuina

 • UF1: sistemes de producció culinària i disseny d’instal·lacions
 • UF2: sistematització i control dels processos de producció en cuina
 • UF3: coordinació del servei de cuina amb el servei de restaurant

Gestió de la qualitat i de la seguretat e higiene alimentària

 • UF1: pràctiques higièniques i sistemes d’autocontrol
 • UF2: gestió de la qualitat turística i ambiental

Gastronomia i nutrició

 • UF1: gastronomia
 • UF2: dietètica i nutrició

Gestió administrativa i comercial en restauració

 • UF1: comercialització en empreses de restauració
 • UF2: gestió de costos i disseny d’ofertes gastronòmiques

Recursos humans i direcció d’equips en restauració

 • UF1: recursos humans en restauració
 • UF2: direcció d’equips en restauració

Anglès

 • UF1: anglès tècnic

Formació i orientació laboral

 • UF1: incorporació al treball
 • UF2: prevenció de riscos laborals

Empresa i iniciativa emprenedora

 • UF1: empresa i iniciativa emprenedora

Projecte de direcció de cuina

 • UF1: projecte de direcció de cuina

Formació en centre de treball + formació dual

I DESPRÉS?

Sortides professionals i ocupacions

 • Director d’aliments i begudes
 • Director de cuina
 • Cap de producció en una cuina
 • Cap de cuina
 • Segon de cuina
 • Cap d’operacions en una empresa de càtering
 • Cap de partida
 • Cuiner
 • Encarregat d’economat i celler

La Generalitat de Catalunya ha preparat una web en la qual hi ha més detalls.

Galeria