PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (2024/2025)

Informació

Informació sobre el procés de preinscripció a Cicles Formatius de Grau Mitjà (gencat)

Tenen accés directe als Cicles Formatius de Grau Mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

  • – tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
  • – tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
  • – haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
  • – haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
  • – tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
  • – haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PFI – PQPI),
  • – haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
  • – tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Les persones que tinguin estudis previs als actuals poden consultar la taula del resum d’equivalències entre títols del sistema educatiu.

Podeu entrar al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: què estudiar a Catalunya.

Oferta

L’oferta de cicles formatius de grau mitjà i de places es pot consultar a la pàgina del  mapa escolar a la pestanya de preinscripció amb el nostre codi de centre 17002557 i el tipus d’ensenyament de formació professional.

Sol · licitud

La preinscripció s’haurà de fer ELECTRÒNICAMENT o bé amb SUPORT INFORMÀTIC, a través del següent link del Departament d’Educació: Preinscripció     del 24 al 30 de maig de 2024 

Per a poder utilitzar el formulari el tutor legal (o alumnat si és major d’edat) s’ha d’identificar amb el servei d’identificació IdCat Mòbil o altres certificats digitals (per exemple DNI electrònic).

Us adjuntem un arxiu on s’informa sobre la identificació digital per a la preinscripció a Batxillerat i a Cicles Formatius.

Ajuda per a la preinscripció a partir del 24 de maig de 2024.

Els dies de la preinscripció podreu trucar als telèfons i se us oferirà ajuda per fer les preinscripcions en el centre. L’horari d’atenció telefònica serà de 10:00h a 13:00h de dilluns a divendres.

Calendari

Oferta inicial de places escolars: 23 de maig de 2024

Presentació de sol·licituds: del 24 al 30 de maig de 2024

Presentació de documentació: fins el 31 de maig de 2024

Llista de sol·licituds sense la puntuació provisional: 28 de juny de 2024  –Veure llista de sol·licituds

Presentació de reclamacions: del 28 de juny al 3 de juliol de 2024       aquí 

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional (es pot presentar reclamació de la puntuació fins el 8 de juliol):

* Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació provisional a ..
Presentar reclamació si no s’està d’acord amb la puntuació aquí (del 28 de juny al 3 de juliol)

* Llista de sol·licituds admeses un cop resoltes les reclamacions a 8 de juliol de 2024

* Llista de sol·licituds admeses per a cada ensenyament de CFGM (places ocupades en 1a convocatòria)

* Llista de sol·licituds que han demanat el centre i l’ensenyament en primera petició amb la puntuació resoltes les reclamacions a ..

Sorteig del número de desempat: 4 de juliol de 2024, a les 11 hores.

El número de desempat és el 37.506 (la preinscripció més alta és 55.372)

Oferta definitiva de places escolars:    * Oferta definitiva de places

Llista ordenada definitiva: 15 de juliol de 2024

Llista d’alumnes admesos en 1a assignació
: 15 de juliol de 2024

* Alumnat preinscrit al centre amb indicació i l’ordre de petició de la primera tanda a 15 de juliol de 2024

* Alumnat assignat al centre en primera tanda a 15 de juliol de 2024

Recordeu que en el primer termini de matrícula – del 17 al 22 de juliol – només la poden formalitzar els alumnes admesos a la seva primera petició i, també, que si l’alumne no la formalitza i no es consigna a laplicatiu en el termini esmentat, la sol·licitud es tanca i queda exclosa de les següents fases del procés.

MATRÍCULA del 1r procés d’assignació : veure secció de matrícula

Formalització de la matrícula: del 17 al 22 de juliol de 2024

Publicació places 2a assignació: 31 de juliol de 2024

Consulta de les places assignades a la segona tanda d’assignació : 31 de juliol

Període de matriculació per als alumnes que han obtingut plaça en la segona tanda d’assignació: Del 2 al 6 de setembre de 2024

12 de setembre 2024: publicació de vacants

Del 12 al 16 de setembre de 2024: ampliació de peticions de la sol·licitud de preinscripció, correcció de la qualificació al·legada i presentació de sol·licituds si no s’ha participat en el procés de preinscripció

19 de setembre de 2024: llista de sol·licituds que participen en aquest procés amb la puntuació validada

25 de setembre de 2024: llista de places assignades

Del 26 al 30 de setembre de 2024: matriculació de les assignacions del procés de gestió de les places vacants

 

Criteris específics de puntuació

Les sol·licituds s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o la prova d’accés.

Vies d’accés

Procés per a alumnat amb continuïtat d’escolarització

Les places s’assignen segons les vies d’accés següents, tenint en compte que si per alguna de les vies d’accés no s’ocupen totes les places reservades que corresponen, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional:

–  VIA 1: Per als alumnes que hi accedeixen per la via de l’ESO o estudis equivalents es fa una reserva de places del 70%.

–  VIA 2:  Per als alumnes que hi accedeixen per la via dels programes de qualificació professional inicial (PQPI) es fa una reserva de places del 20 %. Per aquesta via hi accedeixen els alumnes procedents de la formació professional bàsica o dels cicles formatius de grau bàsic.

–  VIA 3: Per als alumnes que hi accedeixen per la via de la prova d’accés o que tenen l’exempció total d’aquesta prova, el curs específic d’accés o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés, es fa una reserva de places del 10 %. Els alumnes dels programes de formació i inserció (PFI) que han participat a les proves d’accés i les han superat o han obtingut l’exempció d’aquestes, accedeixen per aquesta via i participen en el procés amb la qualificació obtinguda a la prova. Aquesta qualificació es calcula d’acord amb el que determina la convocatòria anual de proves d’accés.

Les peticions s’ordenen, dins de cada via, d’acord amb la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l’accés al cicle.

  • Quan no existeixin places suficients en el centre s’atén exclusivament a l’expedient acadèmic de l’alumne, amb independència que procedeixi del mateix centre o d’un altre.

DOCUMENTACIÓ

Si s’emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne.

Si s’emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud enviada per Internet a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà d’enviar per correu electrònic la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne. I si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2023, caldrà enviar també el llibre de família.

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d’accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya

 

NORMATIVA

Podeu consultar la normativa vigent al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: INFO Normativa.