PREINSCRIPCIÓ CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ (2019/2020)

Informació

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • – tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • – tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • – haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • – haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • – tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • – haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • – haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • – tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Les persones que tinguin estudis previs als actuals poden consultar la taula del resum d’equivalències entre títols del sistema educatiu.

Podeu entrar al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: què estudiar a Catalunya.

 

Sol · licitud i calendari

– Aquest any, com a novetat, la preinscripció s’haurà de fer ELECTRÒNICAMENT o bé amb SUPORT INFORMÀTIC, a través del següent link del Departament d’Educació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gm_9420?moda=1  del 14 al 21 de maig de 2019.

Per a poder utilitzar el formulari el tutor legal (o alumnat si és major d’edat) s’ha d’identificar amb el servei d’identificació IdCat Mòbil o altres certificats digitals (per exemple DNI electrònic).

Us adjuntem un arxiu on s’informa sobre la identificació digital per a la preinscripció a Batxillerat i a Cicles Formatius.

Els dies 14, 15 i 21 de maig entre les 15 h i les 18 h, s’oferirà ajuda per fer les preinscripcions en el centre.

MATRÍCULA: veure secció període de matrícula

 

Criteris específics de puntuació

Les sol·licituds s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o la prova d’accés.

Vies d’accés:

 • Graduat en ESO o estudis equivalents. Es reserva el 60% de les places que s’oferten.
 • PQPI. Es reserva el 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de formació professional bàsica.
 • Prova d’accés (o exempció) o el curs específic d’accés o per altres titulacions. Es reserva el 20%.

Quan no existeixin places suficients en el centre s’atén exclusivament a l’expedient acadèmic de l’alumne, amb independència que procedeixi del mateix centre o d’un altre.

DOCUMENTACIÓ

Les persones que hagin realitzat la preinscripció ELECTRÒNICAMENT no han de portar cap document a la secretaria.

Les persones que hagin realitzat  la preinscripció amb SUPORT INFORMÀTIC hauran de portar la documentació que s’indica a continuació:

 • – Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport, vigent, de l’alumne. Si és menor d’edat, també del pare, o de la mare, o dels tutors legals.
 • – Si l’alumne és menor d’edat, original i fotocòpia llibre de família, plana on surten el nom, els cognoms i la data de naixement de l’alumne.
 • – Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne.
 • – L’alumne que prové de l’ESO, certificat amb la qualificació mitjana de notes de 1r, 2n i 3r. Qui ja té aprovada l’ESO, certificat amb la qualificació mitjana de l’etapa, o bé original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat.
 • – Per a qui prové de les proves d’accés, certificat amb la qualificació de la prova.
 • – Per a qui prové del CAM, certificat amb la qualificació corresponent.

NORMATIVA

Podeu consultar la normativa vigent al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: INFO Normativa.