PREINSCRIPCIÓ CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ (2020/2021)

Informació

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • – tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • – tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • – haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • – haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • – tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • – haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • – haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • – tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Les persones que tinguin estudis previs als actuals poden consultar la taula del resum d’equivalències entre títols del sistema educatiu.

Podeu entrar al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: què estudiar a Catalunya.

Oferta

L’oferta de cicles formatius de grau mitjà i de places es pot consultar a la pàgina del  mapa escolar a la pestanya de preinscripció amb el nostre codi de centre 17002557 i el tipus d’ensenyament de formació professional.

Sol · licitud

La preinscripció s’haurà de fer ELECTRÒNICAMENT o bé amb SUPORT INFORMÀTIC, a través del següent link del Departament d’Educació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/fp_gm_9420?moda=1  del 2 al 8 de juny de 2020.

Per a poder utilitzar el formulari el tutor legal (o alumnat si és major d’edat) s’ha d’identificar amb el servei d’identificació IdCat Mòbil o altres certificats digitals (per exemple DNI electrònic).

Us adjuntem un arxiu on s’informa sobre la identificació digital per a la preinscripció a Batxillerat i a Cicles Formatius.

Ajuda per a la preinscripció a partir del 25 de Maig.

Calendari

Oferta inicial de places escolars: 29 de maig de 2020
Presentació de sol·licituds: del 2 al 8 de juny de 2020
Presentació de documentació: fins al 9 de juny de 2020

Avís: Les dates proposades posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 9 de juliol de 2020
Presentació de reclamacions: del 10 al 14 de juliol de 2020
Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 15 de juliol de 2020
Sorteig del número de desempat: 15 de juliol de 2020, a les 11 hores (núm: 6.151)
Llista ordenada definitiva: 20 de juliol de 2020
Oferta final de places escolars: 28 de juliol de 2020
Llista d’alumnes admesos: 30 de juliol de 2020

Llista d’espera: 30 de juliol de 2020 (no tenim cap sol·licitud en llista d’espera)

MATRÍCULA: veure secció període de matrícula

Criteris específics de puntuació

Les sol·licituds s’ordenen segons les diferents vies d’accés als cicles i, dins de cada via, segons la qualificació mitjana dels estudis o el curs o la prova d’accés.

Vies d’accés:

 • Graduat en ESO o estudis equivalents. Es reserva el 60% de les places que s’oferten.
 • PQPI. Es reserva el 20%; també hi accedeixen els alumnes procedents de formació professional bàsica.
 • Prova d’accés (o exempció) o el curs específic d’accés o per altres titulacions. Es reserva el 20%.

Quan no existeixin places suficients en el centre s’atén exclusivament a l’expedient acadèmic de l’alumne, amb independència que procedeixi del mateix centre o d’un altre.

DOCUMENTACIÓ

Si s’emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne.

Si s’emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud enviada per Internet a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà d’enviar per correu electrònic la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne. I si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, caldrà enviar també el llibre de família.

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d’accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya

 

NORMATIVA

Podeu consultar la normativa vigent al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: INFO Normativa.