PREINSCRIPCIÓ CICLE FORMATIU DE GRAU MITJÀ (2018/2019)

Informació i sol · licitud

Tenen accés directe als cicles de grau mitjà les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • – tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • – tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • – haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM),
 • – haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • – tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • – haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • – haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys,
 • – tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi han de tenir, com a mínim, 17 anys l’any en què es fa la prova.

Les persones que tinguin estudis previs als actuals poden consultar la taula del resum d’equivalències entre títols del sistema educatiu.

 

FULL SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ: document PDF.

Podeu entrar al següent enllaç del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: que estudiar a Catalunya.

 

Calendari

– Presentació de sol·licituds a la secretaria del centre del 14 al 24 de maig de 2018

MATRÍCULA: veure secció període de matrícula

 

Criteris específics de puntuació

Quan no existeixin places suficients en el centre s’atén exclusivament a l’expedient acadèmic de l’alumne, amb independència que procedeixi del mateix centre o d’un altre.

DOCUMENTACIÓ

 • – Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport, vigent, de l’alumne. Si és menor d’edat, també del pare, o de la mare, o dels tutors legals.
 • – Si l’alumne és menor d’edat, original i fotocòpia llibre de família, plana on surten el nom, els cognoms i la data de naixement de l’alumne.
 • – Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne.
 • – L’alumne que prové de l’ESO, certificat amb la qualificació mitjana de notes de 1r, 2n i 3r. Qui ja té aprovada l’ESO, certificat amb la qualificació mitjana de l’etapa, o bé original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat.
 • – Per a qui prové de les proves d’accés, certificat amb la qualificació de la prova.
 • – Per a qui prové del CAM, certificat amb la qualificació corresponent.

NORMATIVA