PREINSCRIPCIÓ ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS

Informació

Tríptic informatiu  referent a l’itinerari formatiu específic que s’ofereix al nostre centre

SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ

Per accedir a un IFE cal formalitzar la sol·licitud de preinscripció corresponent, encara que s’estiguin cursant altres ensenyaments, al mateix centre.

En tots els casos, cal presentar en el termini establert la documentació següent:

1. Documentació identificativa

  • DNI, NIE o passaport vigent. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país membre de la Unió Europea.
  • Dictamen d’escolarització o informe de reconeixement de necessitats educatives especials emès per l’equip d’assessorament i orientació psicopedagògic (EAP) durant l’educació obligatòria en què consti la condició d’alumne amb necessitats educatives especials associades a discapacitat intel·lectual lleu o moderada, inclosos els alumnes amb trastorn de l’espectre autista (TEA).

Si la persona sol·licitant és menor d’edat també s’ha de presentar:

    • -Certificació electrònica de la inscripció de naixement o llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Drets Socials.
    • -DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE, o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país de la Unió Europea.

2. Documentació acreditativa dels criteris específics

Situació d’escolarització en el curs acadèmic 2023-2024: certificat d’estudis o altra documentació que acrediti l’escolarització.

Participació per primera vegada en programes postobligatoris: l’acreditació d’aquest criteri es fa marcant la casella corresponent en la sol·licitud de preinscripció.

Per a més informació, podeu entrar al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: preinscripció als programes formatius específics

Calendari

– Presentació de sol·licituds:  del 13 al 24 de maig de 2024

– Publicació llistes amb la puntuació provisional:  31 de maig de 2024.

Llista de preinscrits amb la puntuació provisional

– Sorteig de desempat: 3 de juny de 2024

– Presentació de reclamacions: del 4 al 10 de juny

– Publicació de llistes d’alumnes admesos:  17 de juny de 2024.

Llista definitiva d’alumnes admesos

 

MATRÍCULA: del 20 al 28 de juny de 2024   La matrícula s’ha de fer al centre educatiu

NORMATIVA

Podeu consultar la normativa vigent al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: INFO Normativa.