PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Podeu trobar tota la informació necessària al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: Formació professional. Grau Mitjà

La sol·licitud per visualitzar les proves s’ha de realitzar amb el següent formulari .

RECONEIXEMENT DEL GRADUAT D’ESO A EFECTES LABORALS

Amb l’aptitud de les proves d’accés a grau mitjà es dona l’oportunitat de sol·licitar el reconeixement del graduat d’ESO. Normativa: Ordre EDU/1603/2009, 10/06, BOE 146 17/06/09, per la que s’estableixen equivalències amb els títols de Graduat en ESO i de Batxiller, regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Ensenyament.

Poden demanar l’equivalència professional amb ESO les persones que han superat la prova d’accés a grau mitjà si es compleix també una de les dues condicions següents: tenir superat íntegrament el primer cicle de ESO o haver superat el 50% de les hores d’un cicle formatiu de grau mitjà.

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar el DNI/NIE/PASSAPORT (o fotocòpia compulsada), el certificat de superació de la prova i el document que acrediti haver superat el 1r cicle d’ESO o el 50% de les hores d’un cicle de grau mitjà.

Formulari de sol · licitud

Podeu baixar-vos una sol·licitud aquí.

La sol·licitud ha d’adreçar-se al Departament d’Educació:

Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat
Via Augusta, 202 – planta 2D – 08021 Barcelona