INFORMACIÓ EN CAS DE REUNIÓ I/O MANIFESTACIÓ D’ALUMNES

Davant de convocatòries de manifestació d’alumnes per part de qualsevol organització d’estudiants, la postura que adoptarà el centre serà la següent:

 1. Aquestes jornades de manifestació són convocades pels alumnes, sense que el personal docent i no docent de l’Institut hi prengui part.
 2. En aquestes jornades, cal que totes les famílies tinguin clar que l’institut segueix el seu horari habitual i que l’alumnat és atès, encara que el nombre sigui reduït, i que també funcionen tots els serveis escolars.
 3. Segons el Decret de drets i deures de l’alumnat, cap noi o noia que cursi l’ESO té dret a la manifestació i, per tant, té l’obligació d’assistir a les activitats de l’institut durant aquestes jornades reivindicatives.
 4. El mateix Decret de drets i deures de l’alumnat, però, permet que el centre no sancioni la “decisió col·lectiva de no-assistència”. És per això que, sempre que hagi estat prèviament comunicada pel consell de delegats i delegades a la direcció del centre i es disposi de la corresponent autorització dels seus
  pares. La direcció del centre farà ús de l’article 32 del decret 278/2066, del 4 de juliol.
 5. Segons acord del Consell Escolar de l’institut, el punt anterior no és aplicable als alumnes de primer i segon d’ESO, és a dir, serà considerada falta no justificada l’absència dels/de les alumnes que no assisteixin al centre durant aquestes jornades de manifestació.
 6. L’institut deixa constància, davant de les famílies, que no es responsabilitza de cap circumstància que pugui afectar algun alumne o alumna, durant aquestes jornades, si no assisteix al centre i prèviament ha manifestat la seva adhesió a la reunió i/o manifestació.
 7. Si, en alguna ocasió, el personal docent de l’institut convoca o s’adhereix a alguna jornada de vaga, prèviament, les famílies rebran una comunicació on s’indicarà aquest fet i es donaran a conèixer els serveis mínims establerts.

NORMATIVA SOBRE EL DRET DE REUNIÓ I/O MANIFESTACIÓ DELS ALUMNES

 • – Exercir el dret de manifestació demana poder organitzar el Centre. Per això és imprescindible convocar-la amb suficient antelació.
 • – D’acord amb el Reglament de Règim Intern del centre els alumnes de primer i segon d’ESO no tenen contemplat el dret de manifestació.
 • – Els pares dels alumnes de tercer i quart d’ESO, en cas de convocatòria de manifestació, hauran de justificar l’absència dels seus fills al centre.
 • – Passos a seguir en cas de convocatòria de manifestació:

1. Reunió del Consell de Delegats on s’exposarà la informació rebuda i l’elaboració escrita dels seus principals punts.

2. Debat i votació secreta en cada un dels grups classe.

3. Comunicació escrita a direcció sobre els acords presos amb una antelació de 48 hores (acta de la reunió de l’alumnat i comunicat de no assistència col·lectiva). Així mateix es pot desconvocar la manifestació si les circumstàncies així ho aconsellen. Sol·licitud a presentar a direcció del centre.

4. Lliurament de les autoritzacions de no assistència a classe degudament signades pel pare/mare o tutor/a legal. Podeu baixar el document aquí.