PREINSCRIPCIÓ CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR (2019/2020)

Informació

Tenen accés directe als cicles de grau superior les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • – tenir el títol de batxillerat,
 • – tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • – haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • – haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
  tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • – tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent,
 • – haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Les persones que tinguin estudis previs als actuals poden consultar la taula del resum d’equivalències entre títols del sistema educatiu.

Podeu entrar al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: què estudiar a Catalunya.

 

Sol · licitud i calendari

– Presentació de sol·licituds via telemàtica del 29 de maig al 5 de juny de 2019

MATRÍCULA: veure secció període de matrícula

 

Criteris de prioritat

Es pot accedir als cicles formatius de grau superior, d’acord amb una sèrie de criteris de prioritat, estant en possessió dels següents estudis. Si per alguna d’aquestes TRES vies no s’ocupen totes les places corresponents, les vacants es reparteixen entre les altres vies de forma proporcional.

 • Via d’accés 1, es reservaran el 60% de les places vacants:
  • Títol de BATXILLERAT o estudis equivalents com per exemple el títol de tècnic de qualsevol CICLE FORMATIU DE GRAU SUPERIOR.

 

 • Via d’accés 2, es reservaran el 20% de les places vacants a alumnes que acreditin un títol de tècnic:
  • Títol de TÈCNIC DE GRAU MITJÀ i, si escau, tota la documentació que acrediti que s’ha cursat el CAS, el curs de preparació a grau superior, o la superació de la formació per a les proves d’accés o el curs de preparació:
   1. Alumnes procedents de la mateixa família professional que han cursat l’opció prioritària en el CAS o el curs de preparació per a la incorporació a cicles de grau superior; la qualificació que es tindrà en compte serà la mitjana del cicle de grau mitjà que aportin.
   2. Alumnes procedents d’una altra família professional que han cursat l’opció prioritària en el CAS o el curs de preparació; la qualificació que es tindrà en compte serà la mitjana el cicle de grau mitjà que aportin.
   3. Alumnes procedents de la mateixa família professional que no han cursat l’opció prioritària en el CAS o curs de preparació; la qualificació que es tindrà en compte serà la mitjana del cicle de grau mitjà que aportin.
   4. Alumnes procedents d’una altra família professional que no han cursat l’opció prioritària en el CAS o el curs de preparació; la qualificació que es tindrà en compte serà la mitjana del cicle de grau mitjà que aportin.
   5. Alumnes que han superat la formació per a les proves o el curs de preparació (amb títol de tècnic) .
   6. Alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixin d’una família professional afí.
   7. Alumnes amb títol de tècnic de grau mitjà de formació professional que no estiguin en cap de les situacions anteriors i procedeixen d’una família professional no afí.

 

 • Via d’accés 3, es reservaran el 20% de les places vacants als alumnes que tinguin la prova d’accés, o que tenen l’exempció total d’aquesta prova, o que tenen altres titulacions que en permeten l’accés. Les sol·licituds s’ordenen segons la qualificació de la prova o la qualificació mitjana de l’estudi al·legats:
  • Certificat de SUPERACIÓ PROVA D’ACCÉS o acreditació dels estudis que s’al·leguen.

Criteris específics de puntuació

Quan no existeixin places suficients en el centre s’atén exclusivament a l’expedient acadèmic de l’alumne, amb independència que procedeixi del mateix centre o d’un altre.

DOCUMENTACIÓ

Les persones que hagin realitzat la preinscripció ELECTRÒNICAMENT no han de portar cap document a la secretaria.

Les persones que hagin realitzat  la preinscripció amb SUPORT INFORMÀTIC hauran de portar la documentació que s’indica a continuació:

  • – Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport, vigent, de l’alumne.
  • – Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne.
  • – Els alumnes que provenen de Batxillerat o d’un altre cicle de grau superior, certificat amb la qualificació mitjana de notes, o bé original i fotocòpies de les pàgines 22 i 23 del llibre de qualificacions de Batxillerat.
  • – Per a qui prové de les proves d’accés, certificat amb la qualificació de la prova.
  • – Per a qui prové del CAS, certificat amb la qualificació corresponent.
  • – Aquells alumnes estiguin en possessió del títol de grau mitjà i que finalitzat el procés se’ls assigni una plaça que havia quedat vacant, certificat amb la qualificació mitjana de notes del cicle formatiu que aporten.

NORMATIVA

Podeu consultar la normativa vigent al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: INFO Normativa.