RESUM D’EQUIVALÈNCIES ENTRE TÍTOLS DEL SISTEMA EDUCATIU

Equivalències en l’ESO

Títol acreditable Títol equivalent Efectes de l’equivalència Normativa reguladora
Graduat escolar Graduat ESO Efectes laborals Llei Orgànica 2/2006 d’Educació. Disposició addicional 31.1
Tècnic auxiliar Graduat ESO Tots els efectes Llei Orgànica 2/2006 d’Educació. Disposició addicional 31.3
Segon de BUP Graduat ESO Tots els efectes Reial Decret 986/1991. Annex 1
1r i 2n BUP amb un màxim de 2 matèries pendents Graduat ESO Tots els efectes Ordre EDU/1603/2009
2n curs del primer cicle experimental de reforma dels ensenyaments mitjans Graduat ESO Tots els efectes Reial Decret 986/1991. Annex 2
Mòdul professional de nivell 2 Graduat ESO Tots els efectes Reial Decret 986/1991. Annex 2
3r comuns pla 63 o 2n comuns experimental d’Arts aplicades i oficis artístics Graduat ESO Tots els efectes Reial Decret 986/1991. Annex 6
Prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà i: a) 1r i 2n d’ESO. b) Haver superat un nombre de mòduls de duració dels quals sigui com a mínim la meitat de la duració total del cicle formatiu. Graduat ESO Efectes laborals Ordre EDU/1603/2009. Article 3.1
Els títols de Batxiller elemental derivats dels plans d’estudis anteriors a la Llei 14/1970, o en el seu defecte, la superació de: a) 4 cursos complets de Batxillerat per a qualsevol dels plans d’estudis anteriors a la Llei 14/1970. b) 5 anys de Batxillerat tècnic o laboral, sense proves de conjunt o sense revàlida. c) 4 cursos complets d’Humanitats de la carrera Eclesiàstica. Graduat ESO Efectes laborals Ordre EDU/1603/2009. Article 3.2
Certificat d’Estudis primaris derivat de la Llei 17/7/1945 d’Educació primària i la Llei 21/12/1965 de Reforma de l’Educació primària expedida amb anterioritat a la finalització del curs 1975/76 Graduat ESO

Equivalències en el Batxillerat

Títol acreditable Títol equivalent Efectes de l’equivalència Normativa reguladora
Tècnic o tècnic esportiu Batxillerat Efectes laborals Ordre EDU/1603/2009. Disposició addicional 1
COU (PREU + proves maduresa) Batxillerat Tots els efectes Reial Decret 986/1991. Annex 1.
BUP (Llei 14/1970). Qualsevol títol de Batxiller superior (general, laboral o tècnic) Batxillerat Efectes laborals Llei Orgànica 2/2006 d’Educació. Disposició addicional 31.2
Prova d’Accés a cicles formatius de grau superior, títol de Graduat ESO o equivalències acadèmiques Batxillerat Efectes laborals Ordre EDU/1603/2009. Article 4.1
Proves d’accés als ensenyaments artístics superiors i algun dels requisits següents: 1) Estar en possessió del títol de graduat ESO o equivalències acadèmiques. 2) Haver superat almenys 15 crèdits ECTS dels ensenyaments artístics superiors. Batxillerat Efectes laborals Ordre EDU/1603/2009. Article 4.2
Prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i algun dels requisits següents: 1) Títol de graduat ESO o equivalent laboral. 2) Haver superat almenys 15 crèdits ECTS dels estudis universitaris. Batxillerat Efectes laborals Ordre EDU/1603/2009. Article 4.3
Estudis parcials d’algun batxillerat anterior regulat a la Llei Orgànica 1/1990, excepte el Batxillerat elemental, restant només la superació de la prova de grau superior o revàlida o un màxim de dures matèries del corresponent batxillerat. Batxillerat Efectes laborals Ordre EDU/1603/2009. Article 4.4

Equivalències en la Formació Professional

Títol acreditable Títol equivalent Efectes de l’equivalència Normativa reguladora
Oficial industrial Tècnic auxiliar Tots els efectes Ordre Ministerial de 21/11/1975, art. 1
Mestre industrial Tècnic especialista Tots els efectes Ordre Ministerial de 21/11/1975, art. 1
Tècnic auxiliar Graduat ESO Efectes acadèmics Llei Orgànica 2/2006 d’Educació. Disposició addicional 31.3
Tècnic mig Efectes laborals
Tècnic especialista Tècnic superior Tots els efectes Llei Orgànica 2/2006 d’Educació. Disposició addicional 31.4