PROVES ANUALS PER COMPLETAR L’ESO

Poden concórrer a la prova aquells alumnes que van finalitzar l’ESO el 2015/2016 i el 2016/2017 i que no van obtenir el títol per tenir pendents de superació cinc o menys matèries. (INFO+)

Inscripció

De l’1 al 15 de febrer de 2018, presencial a l’institut on van cursar l’ESO.

Imprès de sol·licitud de participació.

Qui s’hi pot presentar?

Per a les proves de l’actual 2018, s’han de reunir els tres requisits següents:

1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2015/2016 o 2016/2017

2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2018. També hi pot concórrer l’alumne que faci els 17 anys l’any 2018, sempre que compleixi alguna de les condicions següents:

Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.

Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).

Ser esportista d’alt rendiment.

3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de 5 matèries suspeses.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO el 2017/2018. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan matriculats a ensenyaments d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.

Continguts

Llengua castellana i literatura

Llengua anglesa

Biologia

 

DATES DE LES PROVES

Dimarts, 20 de març de 2018

(a les 16.30 h es faran dues proves diferents)

 

15.30 h  Llengua catalana

16.30 h Llengua castellana

16.30 h Socials de 2n

17.30 h Llengua anglesa

DATES DE LES PROVES

Dimecres, 21 de març de 2018

(a les 15.30 h es faran dues proves diferents)

 

15.30 h Matemàtiques

15.30 h Física i química

16.30 h Biologia

Normativa

Resolució EDU/3445/2009, de 2/12, per la qual es regula la convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en ESO per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada.

Ordre EDU/295/2008, de 13/06, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d’avaluació a l’ESO.

Més informació a la web del Departament d’Ensenyament.