PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2020/2021

Informació

Les persones que tinguin estudis previs als actuals poden consultar la taula del resum d’equivalències entre títols del sistema educatiu.

Podeu entrar al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: què estudiar a Catalunya.

 

Sol · licitud

– La preinscripció s’haurà de fer telemàticament, a través del següent link del Departament d’Educació: http://ensenyament. gencat.cat/ca/tramits/tramits- temes/9388-batxillerat? category= del  27 de maig al 3 juny de 2020

Els dies de la preinscripció, excepte els dies 29 de maig i 1 de juny (festa local), podreu trucar als telèfons 621228719, 621228718, 621228710 i se us oferirà ajuda per fer les preinscripcions en el centre. L’horari d’atenció telefònica serà de 10:00h a 13:00h i de 17:00h a 18:00h.

Calendari

 • Oferta inicial de places escolars: 21 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos
 • Presentació de documentació: fins al 4 de juny de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

MATRÍCULA: veure secció període de matrícula

 

DOCUMENTACIÓ

 • – Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport, vigent, de l’alumne/a. Si és menor d’edat, també de la mare, del pare o dels tutors legals.
 • – Original i fotocòpia llibre de família, full on surten el nom, els cognoms i la data de naixement de l’alumne/a.
 • – Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a.
 • – Si escau, comprovant de matrícula a l’INS Baix Empordà del curs 2019/2020 de germans de l’alumne/a, o bé comprovant que un dels progenitors treballa a l’INS Baix Empordà en el moment de la matrícula, per obtenir els 40 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
 • – Si escau, justificant de ser beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció, per obtenir els 10 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
 • – Si escau, justificant oficial corresponent, quan l’alumne/a o un familiar de primer grau  acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, per obtenir els 10 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
 • – Quan l’alumne/a prové de l’ESO, certificat amb la qualificació mitjana de notes de 1r, 2n i 3r. Si ja ha aprovat l’ESO, certificat amb la qualificació mitjana de l’etapa o bé original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’ESO.
 • – Si escau, original i fotocòpia del llibre de família nombrosa o monoparental, vigent, per obtenir els 15 punts que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.