PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT (2018/2019)

Informació i sol · licitud

Les persones que tinguin estudis previs als actuals poden consultar la taula del resum d’equivalències entre títols del sistema educatiu.

 

FULL SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ: document PDF.

Podeu entrar al següent enllaç del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya: que estudiar a Catalunya.

 

Calendari

– Presentació de sol·licituds a la secretaria del centre del 16 al 24 de maig de 2018

MATRÍCULA: veure secció període de matrícula

 

DOCUMENTACIÓ

  • – Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport, vigent, de l’alumne. Si és menor d’edat, també del pare, o de la mare, o dels tutors legals.
  • – Original i fotocòpia llibre de família, plana on surten el nom, els cognoms i la data de naixement de l’alumne.
  • – Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne.
  • – Si escau, comprovant de matrícula a l’INS Baix Empordà del curs 2017/2018 de germans de l’alumne, o bé comprovant que un dels progenitors de l’alumne treballa a l’INS Baix Empordà en el moment de la matrícula, per obtenir els 40 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
  • – Si escau, justificant de ser beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció, per obtenir els 10 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
  • – Si escau, justificant oficial corresponent, quan l’alumne o un familiar de primer grau de l’alumne acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, per obtenir els 10 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
  • – Quan l’alumne prové de l’ESO, certificat amb la qualificació mitjana de notes de 1r, 2n i 3r. Si ja ha aprovat l’ESO, certificat amb la qualificació mitjana de l’etapa o bé original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’ESO.
  • – Si escau, original i fotocòpia del llibre de família nombrosa o monoparental, vigent, per obtenir els 15 punts que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.
  • – Si escau, certificat mèdic oficial que l’alumne pateix una malaltia crònica que li afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, on s’hi especifiqui quina malaltia té, per obtenir 10 punts que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.
  • – Es donaran 5 punts a l’alumne els progenitors o germans del qual hagin estat escolaritzats en aquest centre, que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.

NORMATIVA