PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT (2018/2019)

Informació i sol · licitud

Les persones que tinguin estudis previs als actuals poden consultar la taula del resum d’equivalències entre títols del sistema educatiu.

 

FULL SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ: document PDF.

Podeu entrar al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: què estudiar a Catalunya.

 

Calendari

– Presentació de sol·licituds a la secretaria del centre del 16 al 24 de maig de 2018

MATRÍCULA: veure secció període de matrícula

 

DOCUMENTACIÓ

  • – Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport, vigent, de l’alumne. Si és menor d’edat, també del pare, o de la mare, o dels tutors legals.
  • – Original i fotocòpia llibre de família, plana on surten el nom, els cognoms i la data de naixement de l’alumne.
  • – Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne.
  • – Si escau, comprovant de matrícula a l’INS Baix Empordà del curs 2017/2018 de germans de l’alumne, o bé comprovant que un dels progenitors de l’alumne treballa a l’INS Baix Empordà en el moment de la matrícula, per obtenir els 40 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
  • – Si escau, justificant de ser beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció, per obtenir els 10 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
  • – Si escau, justificant oficial corresponent, quan l’alumne o un familiar de primer grau de l’alumne acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, per obtenir els 10 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
  • – Quan l’alumne prové de l’ESO, certificat amb la qualificació mitjana de notes de 1r, 2n i 3r. Si ja ha aprovat l’ESO, certificat amb la qualificació mitjana de l’etapa o bé original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’ESO.
  • – Si escau, original i fotocòpia del llibre de família nombrosa o monoparental, vigent, per obtenir els 15 punts que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.
  • – Si escau, certificat mèdic oficial que l’alumne pateix una malaltia crònica que li afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, on s’hi especifiqui quina malaltia té, per obtenir 10 punts que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.
  • – Es donaran 5 punts a l’alumne els progenitors o germans del qual hagin estat escolaritzats en aquest centre, que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.

NORMATIVA

Podeu consultar la normativa vigent al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: INFO Normativa.