PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT 2024/2025

Informació

Les persones que tinguin estudis previs als actuals poden consultar la taula del resum d’equivalències entre títols del sistema educatiu.

Podeu entrar al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: què estudiar a Catalunya.

Informació sobre el procés de preinscripció a batxillerat (gencat)

Sol · licitud

– La preinscripció s’haurà de fer telemàticament, a través del següent link del Departament d’Educació

   https://preinscripcio.gencat.cat/ca/estudis/batxillerat/preinscriute/sollicitud/

Més informació referent a qui l’ha de presentar, què es necessita i com es fa per presentar-la (gencat)

Els dies de la preinscripció podreu trucar als telèfons i se us oferirà ajuda per fer les preinscripcions en el centre. L’horari d’atenció telefònica serà de 10:00h a 13:00h de dilluns a divendres.

Calendari

MATRÍCULA: veure secció període de matrícula

 

DOCUMENTACIÓ

 • – Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport, vigent, de l’alumne/a. Si és menor d’edat, també de la mare, del pare o dels tutors legals.
 • – Original i fotocòpia del llibre de família.
 • – Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a.
 • – Si escau, comprovant de matrícula a l’INS Baix Empordà del curs 2023/2024 de germans de l’alumne/a, o bé comprovant que un dels progenitors treballa a l’INS Baix Empordà en el moment de la matrícula, per obtenir els punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
 • – Si escau, justificant de ser beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció, per obtenir els punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
 • – Si escau, justificant oficial corresponent, quan l’alumne/a o un familiar de primer grau  acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, per obtenir els punts que atorguen els criteris complementàris de la convocatòria.
 • – Quan l’alumne/a prové de l’ESO, certificat amb la qualificació mitjana de notes de 1r, 2n i 3r. Si ja ha aprovat l’ESO, certificat amb la qualificació mitjana de l’etapa o bé original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’ESO.
 • – Si escau, original i fotocòpia del llibre de família nombrosa o monoparental, vigent, per obtenir els punts que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.

CRITERIS DE PRIORITAT

CRITERIS GENERALS DE PRIORITAT
 • – Per tenir germans matriculats al centre INS Baix Empordà, durant el curs 2023/24, s’atorguen 50 punts segons els criteris generals de la convocatòria.
 • – Domicili habitual dins de la zona educativa del centre : 30 punts.
 • – Si escau, documentació acreditativa de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, per obtenir els 15 punts.
 • – A la puntuació per criteris prioritaris se li sumarà la nota obtinguda per a l’accés als estudis.
CRITERIS COMPLEMENTARIS DE PRIORITAT
 • – Quan el pare, mare o tutor legal treballa en el centre S’obtindran 10 punts.
 • – Si escau, justificant oficial corresponent, quan l’alumne o un familiar de 1r grau acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, per obtenir els 15 punts.
 • – Si escau, original i fotocòpia del llibre de família nombrosa o monoparental, vigent, per obtenir els 10 punts
 • – Alumne en situació d’acolliment familiar, obté 10 punts.
 • – Ser bessó o trigemin : 10 punts.
 • – Si es té condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme : 10 punts.

NORMATIVA

Podeu consultar la normativa vigent al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: