PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT (2019/2020)

Informació

Les persones que tinguin estudis previs als actuals poden consultar la taula del resum d’equivalències entre títols del sistema educatiu.

Podeu entrar al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: què estudiar a Catalunya.

 

Sol · licitud i calendari

– Aquest any, com a novetat, la preinscripció s’haurà de fer ELECTRÒNICAMENT o bé amb SUPORT INFORMÀTIC, a través del següent link: http://ensenyament. gencat.cat/ca/tramits/tramits- temes/9388-batxillerat? category= del 14 al 21 de maig de 2019

MATRÍCULA: veure secció període de matrícula

 

DOCUMENTACIÓ

  • – Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport, vigent, de l’alumne. Si és menor d’edat, també del pare, o de la mare, o dels tutors legals.
  • – Original i fotocòpia llibre de família, plana on surten el nom, els cognoms i la data de naixement de l’alumne.
  • – Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne.
  • – Si escau, comprovant de matrícula a l’INS Baix Empordà del curs 2017/2018 de germans de l’alumne, o bé comprovant que un dels progenitors de l’alumne treballa a l’INS Baix Empordà en el moment de la matrícula, per obtenir els 40 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
  • – Si escau, justificant de ser beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció, per obtenir els 10 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
  • – Si escau, justificant oficial corresponent, quan l’alumne o un familiar de primer grau de l’alumne acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, per obtenir els 10 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
  • – Quan l’alumne prové de l’ESO, certificat amb la qualificació mitjana de notes de 1r, 2n i 3r. Si ja ha aprovat l’ESO, certificat amb la qualificació mitjana de l’etapa o bé original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’ESO.
  • – Si escau, original i fotocòpia del llibre de família nombrosa o monoparental, vigent, per obtenir els 15 punts que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.

NORMATIVA

Podeu consultar la normativa vigent al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: INFO Normativa.