PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT (2019/2020)

Informació

Les persones que tinguin estudis previs als actuals poden consultar la taula del resum d’equivalències entre títols del sistema educatiu.

Podeu entrar al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: què estudiar a Catalunya.

 

Sol · licitud i calendari

– Aquest any, com a novetat, la preinscripció s’haurà de fer ELECTRÒNICAMENT o bé amb SUPORT INFORMÀTIC, a través del següent link del Departament d’Educació: http://ensenyament. gencat.cat/ca/tramits/tramits- temes/9388-batxillerat? category= del 14 al 21 de maig de 2019.

Per a poder utilitzar el formulari el tutor legal (o alumnat si és major d’edat) s’ha d’identificar amb el servei d’identificació IdCat Mòbil o altres certificats digitals (per exemple DNI electrònic).

Us adjuntem un arxiu on s’informa sobre la identificació digital per a la preinscripció a Batxillerat i a Cicles Formatius.

Els dies 14, 15 i 21 de maig entre les 15 h i les 18 h, s’oferirà ajuda per fer les preinscripcions en el centre.

MATRÍCULA: veure secció període de matrícula

 

DOCUMENTACIÓ

  • – Original i fotocòpia DNI/NIE/Passaport, vigent, de l’alumne/a. Si és menor d’edat, també de la mare, del pare o dels tutors legals.
  • – Original i fotocòpia llibre de família, full on surten el nom, els cognoms i la data de naixement de l’alumne/a.
  • – Original i fotocòpia de la TIS (targeta d’identificació sanitària) de l’alumne/a.
  • – Si escau, comprovant de matrícula a l’INS Baix Empordà del curs 2017/2018 de germans de l’alumne/a, o bé comprovant que un dels progenitors treballa a l’INS Baix Empordà en el moment de la matrícula, per obtenir els 40 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
  • – Si escau, justificant de ser beneficiari de l’ajut de la renda mínima d’inserció, per obtenir els 10 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
  • – Si escau, justificant oficial corresponent, quan l’alumne/a o un familiar de primer grau  acrediti una discapacitat de grau igual o superior al 33%, per obtenir els 10 punts que atorguen els criteris generals de la convocatòria.
  • – Quan l’alumne/a prové de l’ESO, certificat amb la qualificació mitjana de notes de 1r, 2n i 3r. Si ja ha aprovat l’ESO, certificat amb la qualificació mitjana de l’etapa o bé original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’ESO.
  • – Si escau, original i fotocòpia del llibre de família nombrosa o monoparental, vigent, per obtenir els 15 punts que atorguen els criteris complementaris de la convocatòria.

NORMATIVA

Podeu consultar la normativa vigent al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: INFO Normativa.