BATXILLERAT

Què és i quina durada té?

El batxillerat és l’etapa que es cursa normalment entre els 16 i els 18 anys. És un cicle format per dos cursos de trenta hores lectives setmanals.

En aquests estudis es vol preparar i orientar per a estudis superiors, i per això, els professors i professores tenim com a objectiu la preparació de l’alumnat perquè desenvolupi i consolidi les pròpies capacitats al mateix temps que se’ls mostra les sortides universitàries i de cicles superiors.

Qui hi accedeix?

Per accedir al batxillerat cal tenir algun dels títols següents:

 • graduat en educació secundària obligatòria (GESO),
 • tècnic d’un cicle formatiu de grau mitjà o tècnic superior d’un cicle formatiu de grau superior (en aquests casos es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca),
 • haver cursat estudis de sistemes educatius estrangers que hagin estat homologats al títol de GESO o al títol de tècnic. L’homologació s’acredita mitjançant la credencial corresponent o bé, si aquesta encara està en tràmit, presentant el “Volant per a la inscripció condicional en centres educatius”.

Horari

L’horari de batxillerat al nostre institut és de 8 a 14.30.

Continguts

Les matèries de batxillerat es divideixen en matèries comunes i matèries de modalitat.

Modalitats

Hi ha 3 modalitats diferents de batxillerat:

 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats i ciències socials
 • Arts

Al nostre centre s’imparteixen les modalitats de:

 • Ciències i tecnologia
 • Humanitats i ciències socials

Matèries comunes

Són aquelles que ha de cursar tot l’alumnat de batxillerat independentment de l’itinerari que hagi triat.

Matèries 1r 2n
Llengua catalana i literatura 2 2
Llengua castellana i literatura 2 2
Llengua estrangera 3 3
Educació física 2
Filosofia 2
Ciències per al món contemporani (cultura científica) 2
Història de la filosofia 3
Història 3
Tutoria 1 1
Treball de recerca

Treball de recerca

Cada alumne/a té un/a tutor/a que li farà el seguiment. Al nostre centre es fa una hora setmanal de treball de recerca els dimecres de 4 a 5 de la tarda amb el tutor corresponent. Hi ha la possibilitat de fer el treball en col·laboració amb la UdG.

Matèries de modalitat

Tenen com a finalitat proporcionar una formació de caràcter específic vinculada a la modalitat triada que orienti en un àmbit de coneixement ampli, desenvolupi les competències que hi tenen més relació, prepari per a una varietat d’estudis superiors i afavoreixi la inserció en un determinat camp laboral.

Totes les matèries de modalitat tenen una assignació de 4 hores setmanals per curs.

Matèries de la modalitat de ciències i tecnologia que oferim:

1r curs

 • Matemàtiques I
 • Ciències de la terra i del medi ambient I / Física I
 • Dibuix tècnic I / Química I
 • Biologia I / Tecnologia industrial I

2n curs

 • Matemàtiques II
 • Ciències de la terra i del medi ambient II / Física II
 • Dibuix tècnic II / Química II
 • Biologia II / Tecnologia industrial II

Matèries de la modalitat d’humanitats i ciències socials oferides:

1r curs

 • Llatí I / Matemàtiques aplicades a les ciències socials I
 • Economia / Història del món contemporani
 • Francès / Psicologia – sociologia / Estada a l’empresa
 • Economia de l’empresa I / Literatura catalana

2n curs

 • Llatí II / Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
 • Geografia
 • Història de l’art
 • Economia de l’empresa II / Literatura castellana

 

I DESPRÉS?

Amb el títol de batxillerat es pot accedir :

 • a la universitat (un cop aprovades les proves d’accés),
 • a un cicle formatiu de grau superior de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny,
 • a un cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés,
 • als ensenyaments superiors artístics (un cop superada una prova específica d’accés)
 • al món laboral.

Al nostre centre es poden cursar diversos cicles formatius de grau superior de formació professional específica.

La Generalitat de Catalunya ha preparat una web en la qual hi ha més detalls.