CFGS D’ADMINISTRACIÓ I FINANCES

Oferim als nostres alumnes un enfocament pràctic en tots els mòduls, impartint parcialment en llengua anglesa algunes unitats formatives.

S’ofereix la possibilitat de fer part de les pràctiques a l’empresa a l’estranger a través del programa ERASMUS+.

Aquesta titulació s’ofereix en modalitat Dual. ​En la modalitat de formació Dual, els alumnes es formen de forma pràctica treballant a les empreses del sector de forma remunerada i tenen part de les hores de classe convalidades.

Horari

1r curs:  matins
2n curs:  tardes

Requisits d’accés:

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o d’arts plàstiques i disseny, tècnic superior de formació professional o d’arts plàstiques i disseny o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys o de 45 anys, o haver accedit a la universitat per haver acreditat experiència laboral o professional tenint complerts 40 anys d’edat.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l’any natural en què es realitza la prova.

Continguts

1r Curs, mòduls professionals

 • M01.  Comunicació i atenció al client
 • M02.  Gestió de la documentació jurídica i empresarial
 • M03.  Procés integral de l’activitat comercial
 • M04.  Recursos humans i responsabilitat social corporativa
 • M05.  Ofimàtica i procés de la informació
 • M06.  Anglès
 • M08.  Gestió financera
 • M12. Formació i orientació laboral

2n curs, mòduls professionals

 • M07.  Gestió de recursos humans
 • M09.  Comptabilitat i fiscalitat
 • M10.  Gestió logística i comercial
 • M11.  Simulació empresarial
 • M13.  Projecte d’administració i finances
 • M14. Formació en centres de treball

I DESPRÉS?

Sortides professionals

Administratiu d’oficina:

 • Comercial
 • Financer
 • Comptable
 • De logística
 • De banca i d’assegurances
 • De recursos humans
 • De l’administració pública
 • D’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories
 • Tècnic en gestió de cobraments
 • Responsable d’atenció al client
 • Tècnic d’assegurances

Accés a estudis universitaris

En finalitzar el cicle formatiu s’obté el títol de Tècnic Superior en Administració i Finances, el qual dóna accés a qualsevol Grau universitari.

La Generalitat de Catalunya ha preparat una web en la qual hi ha més detalls.