EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

Què és i quina durada té?

Aquesta etapa té com a finalitat possibilitar que tot l’alumnat pugui accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d’un desenvolupament personal que consolidi la formació instrumental de l’ensenyament primari i completi la formació cultural.

L’educació secundària obligatòria (ESO) és gratuïta. Comprèn quatre cursos acadèmics. Generalment s’inicia l’any natural en què es compleixen 12 anys i s’acaba l’any natural en què es compleixen els 16, tot i que l’alumnat té dret a romandre en el centre amb règim ordinari fins als 18.

Qui hi accedeix?

L’ESO és obligatòria. Per tant, hi han d’accedir tots els qui hagin finalitzat l’educació primària.

Es pot matricular al primer curs d’educació secundària obligatòria l’alumnat que compleixi 12 anys durant l’any d’inici del curs, i el d’edat diferent al qual correspongui acadèmicament iniciar aquesta etapa educativa.

Abans de la matrícula cal fer la preinscripció, és a dir, el tràmit amb què se sol·licita l’admissió en un centre determinat.

Continguts

Competències bàsiques

 • Competències transversals
 • Competències comunicatives:
  • Competència comunicativa lingüística i audiovisual
  • Competències artística i cultural
 • Competències metodològiques:
  • Tractament de la informació i competència digital
  • Competència matemàtica
  • Competència d’aprendre a aprendre
 • Competències personals:
  • Competència d’autonomia i iniciativa personal
 • Competències específiques centrades a conviure i habitar el món
  • Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
  • Competència social i ciutadana

Matèries de primer, segon i tercer curs

 • Ciències de la naturalesa*
 • Ciències socials, geografia i història*
 • Educació física*
 • Educació visual i plàstica
 • Llengua catalana i literatura*
 • Llengua castellana i literatura *
 • Llengua estrangera*
 • Matemàtiques*
 • Música
 • Tecnologies*
 • Tutoria
 • Religió o cultura i valors ètics
 • Matèries optatives

*Aquestes matèries les ha de fer tot l’laumnat en cadascun dels tres primers cursos.

Els centres poden organitzar matèries optatives per als tres primers cursos. Aquestes matèries han d’incloure una segona llengua estrangera i la cultura clàssica.

En el tercer curs s’introdueix la matèria optativa d’Emprenedoria, que té com a finalitat desenvolupar capacitats, competències i actituds dels alumnes respecte a la formació i/o la inserció laboral posterior.

Treball de síntesi

El treball de síntesi, que té la consideració de matèria optativa, està format per un conjunt d’activitats d’ensenyament i d’aprenentatge que s’han de fer en equip, concebudes per desenvolupar competències complexes i comprovar si s’ha aconseguit, i fins a quin punt, que l’alumnat sigui capaç de relacionar les competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a l’aplicació i la resolució de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Aquest treball ha d’integrar continguts de diverses matèries i admet diverses concrecions temporals.

S’ha de fer un treball de síntesi en cadascun dels 3 primers cursos de l’etapa.

En el nostre centre, en 1r i 2n d’ESO el treball de síntesi se sol desenvolupar en una sortida de 3 dies l’última setmana de curs. En 3r d’ESO es fa sobre salut mental des de les diverses matèries.

Matèries de quart curs

Matèries obligatòries

 • Ciències socials, geografia i història
 • Educació física
 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Matemàtiques
 • Llengua estrangera
 • Tutoria
 • Religió o Cultura i valors ètics

Matèries optatives:

 • Biologia i geologia
 • Cultura científica
 • Cultura clàssica
 • Digitalització
 • Economia bàsica
 • Emprenedoria
 • Expressió artística
 • Filosofia
 • Física i química
 • Formació o orientació personal i professional
 • Llatí: llengua i cultura
 • Música
 • Segona llengua estrangera (Francès)
 • Tecnologia

Les matèries optatives específiques en aquest centre es trien depenent de l’itinerari triat per continuar els estudis o inserir-se al món laboral. Per continuar els estudis es pot triar l’itinerari de batxillerat de ciències i tecnologia, batxillerat d’humanitats i ciències socials, cicles formatius o món laboral.

Projecte de recerca

Durant el quart curs els alumnes han de fer un projecte de recerca en equip que tindrà la consideració de matèria optativa. El projecte de recerca de l’Institut Baix Empordà consisteix en la preparació d’un viatge a una ciutat europea.

L’avaluació

L’avaluació a l’ESO ha de ser continuada i ha de valorar tant els conceptes i procediments adquirits com els valors i les actituds assolides. Per aconseguir-ho, disposem d’un programa de seguiment adequat per valorar el procés educatiu de cada alumne/a.

Les avaluacions són trimestrals i els tutors lliuren els butlletins de notes directament als pares durant una entrevista al final del primer i del tercer trimestre. Això ens permet mantenir un estret contacte amb les famílies i tenir-les informades de l’evolució dels respectius fills i filles.

Al final de 4t d’ESO es fa una avaluació de final d’etapa. Si l’alumne/a la supera, obté el títol de Graduat en Educació Secundària, que permet accedir als nostres batxillerats, cicles formatius de grau mitjà o bé introduir-se al món laboral. Si l’alumne/a no supera l’etapa se li donarà un certificat.

L’acció tutorial a l’INS Baix Empordà

En el nostre Institut donem molta importància a l’acció tutorial, és a dir, a les tasques que executa el professorat i els tutors i tutores amb l’alumnat que tenen assignat.

El nostre Pla d’Acció Tutorial, elaborat per la coordinadora pedagògica, és l’eix al voltant del qual gira tot allò que es fa durant l’hora lectiva que té l’alumnat, un cop a la setmana, amb el seu tutor/a.

Aquest Pla d’Acció Tutorial inclou activitats especials de tècniques d’estudi, activitats d’educació per a la salut, orientació professional i activitats de coneixement i convivència.

Dins el Pla d’Acció Tutorial també s’hi inclouen una sèrie de xerrades amb diversos agents socials que creiem que són importants per a la formació del jovent. Al calendari de la nostra pàgina web es poden veure les diverses xerrades i tallers que tenim organitzats.

I després?

Quin títol s’obté quan s’acaba l’educació secundària obligatòria?

El de Graduat en Educació Secundària. Es dona a l’alumnat que supera l’etapa, malgrat que no hagi aprovat totes les matèries, ja que també podrà superar l’ESO si es considera que globalment té la maduresa necessària per moure’s en la nostra societat. Tots els centres han de donar a conèixer els criteris d’avaluació de l’ESO, que han de saber les famílies i el mateix alumnat.

L’alumnat que supera l’ESO amb la matèria de llengua i literatura catalana aprovada, i pot acreditar que ha fet els últims tres cursos de primària a Catalunya, podrà obtenir l’acreditació del nivell C1 de català.

I després de l’ESO, què?

Si s’ha aprovat hi ha dues opcions que es poden cursar al nostre Institut:

 • Fer un batxillerat
 • Fer una formació professional. (cicle formatiu de grau mitjà).

Si no és així, també poden incorporar-se al món laboral.

Si no s’ha obtingut la graduació de l’ESO, les opcions són:

 • Estudiar l’ESO un any més.
 • Fer un programa de formació i inserció (PFI)*.
 • Incorporar-se al món laboral.

* Programes de formació i inserció:

Són una proposta per al jovent que no han aprovat l’ESO. Aquests programes pretenen donar una formació bàsica i professional per tal que puguin incorporar-se al món laboral, i també poden facilitar el retorn al sistema educatiu a través de la preparació d’una prova d’accés a la formació professional de grau mitjà.