PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Podeu trobar tota la informació necessària al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: Formació professional. Grau Mitjà

La sol·licitud per visualitzar les proves s’ha de realitzar amb el següent formulari .

PROVA D’ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ (som seu d’aquesta prova)
Continguts, temari i material
Calendari de les proves

Inscripció telemàtica: Del 15 al 25 de març (23:59h) 2021
>>>  Fer la inscripció
Últim dia pagament: 26/03/2021 a les 22:00 h
Documentació centre: Del 14 al 27/04/2021
Admesos i exclosos – provisional: 13/04/2021
>>>>  Veure
Llista definitiva admesos – exclosos: 30/04/2021
>>>> Veure
DIA DE LA PROVA: dimecres, 5 de maig de 2021
Qualificacions provisionals: 21/05/2021
Reclamacions:
Qualificacions definitives: 28/05/2021
>>>> Veure
Entrega certificats:
Exempcions de Llengua Catalana: Del 15 al 26/3/2021
Direc. G. de Currículum i Personalització del Dep. Educ. Via Augusta 202-226, BARCELONA
Exempcions de NEE:  del 15 al 29/03/2021
Direc. G. d’Atenció a la Família i Comunitat educativa Via Augusta 202-226 BARCELONA
Tasques de voluntariat fins al 12/03/2021 DGFPIERE
Exempció científica i tecnològica: Del 14 al 27/03/2021 al centre on realitzarà la prova

PROVA D’ACCÉS A CICLES DE GRAU SUPERIOR (no som seu d’aquesta prova)
Continguts, temari i material
Inscripció telemàtica: Del 15 al 25 de març (23:59h) 2021
>>>> Fer la inscripció
Últim dia pagament: 26/03/2021 a les 22:00 h
Documentació centre: Del Del 15 al 28/04/2021
Admesos i exclosos – provisional:
>>>> Veure
Admesos i exclosos – definitiu:
>>>> Veure
DIA DE LA PROVA: dimecres,  12 de maig de 2021
Dijous 13/05/2021
Qualificacions provisionals: 25/05/2021
>>>> Veure
Reclamacions:
Qualificacions definitives: 02/06/2021
>>>> Veure
Entrega certificats: // Parcial:

Segueix-nos:      

RECONEIXEMENT DEL GRADUAT D’ESO A EFECTES LABORALS

Amb l’aptitud de les proves d’accés a grau mitjà es dona l’oportunitat de sol·licitar el reconeixement del graduat d’ESO. Normativa: Ordre EDU/1603/2009, 10/06, BOE 146 17/06/09, per la que s’estableixen equivalències amb els títols de Graduat en ESO i de Batxiller, regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Ensenyament.

Poden demanar l’equivalència professional amb ESO les persones que han superat la prova d’accés a grau mitjà si es compleix també una de les dues condicions següents: tenir superat íntegrament el primer cicle de ESO o haver superat el 50% de les hores d’un cicle formatiu de grau mitjà.

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar el DNI/NIE/PASSAPORT (o fotocòpia compulsada), el certificat de superació de la prova i el document que acrediti haver superat el 1r cicle d’ESO o el 50% de les hores d’un cicle de grau mitjà.

Formulari de sol · licitud

Podeu baixar-vos una sol·licitud aquí.

La sol·licitud ha d’adreçar-se al Departament d’Educació:

Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat
Via Augusta, 202 – planta 2D – 08021 Barcelona