PROVES D’ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Podeu trobar tota la informació necessària al següent enllaç de la Generalitat de Catalunya: Formació professional. Grau Mitjà

La sol·licitud per visualitzar les proves s’ha de realitzar amb el següent formulari .

PROVA D’ACCÉS A CICLES DE GRAU MITJÀ (som seu d’aquesta prova)

Continguts, temari i material
Calendari de les proves

Inscripció telemàtica: Del 14 al 24 de març (23:59h) de 2022
>>>  Fer la inscripció
Últim dia pagament: 25/03/2022 a les 22:00 h
Documentació centre: Del 24 d’abril al 3 de maig de 2022
Llista provisional d’admesos i exclosos: 19 d’abril de 2022
>>>>  Veure
Llista definitiva admesos – exclosos:  4 de maig de 2022
>>>> Veure

DIA DE LA PROVA: dijous, 5 de maig de 2022 a les 15 hores

Qualificacions provisionals: 20 de maig de 2022
Reclamacions: del 23 al 25 de maig de 2022
Qualificacions definitives: 27 de maig de 2022
>>>> Veure
Entrega certificats: 30 de maig de 2022
Exempcions de Llengua Catalana: Del 14 al 25 de març de 2022   Veure
Direc. G. de Currículum i Personalització del Dep. Educ. Via Augusta 202-226, BARCELONA
Exempcions de NEE:
Direc. G. d’Atenció a la Família i Comunitat educativa Via Augusta 202-226 BARCELONA
Tasques de voluntariat fins a l’11 de març de 2022  DGFPIERE   Veure
Exempció científica i tecnològica: Del 20 d’abril al 3 de maig de 2022 al centre on realitzarà la prova

PROVA D’ACCÉS A CICLES DE GRAU SUPERIOR (el nostre centre no és seu d’aquesta prova)

Continguts, temari i material
Inscripció telemàtica: Del 14 al 24 de març (23:59h) de 2022
>>>> Fer la inscripció
Últim dia pagament: fins al 25 de març de 2022 a les 22:00 h
Documentació centre: del 21 d’abril al 4 de maig de 2022
Admesos i exclosos – provisional: a partir del 20 d’abril de 2022
>>>> Veure
Admesos i exclosos – definitiu: a partir del 5 de maig de 2022
>>>> Veure

DIA DE LA PROVA:

Part comuna:  10 de maig de 2022
Part específica: 12 de maig de 2022

Qualificacions provisionals: 24/05/2022
>>>> Veure
Reclamacions: del 25 al 27 de maig de 2022
Qualificacions definitives:  1 de juny de 2022
>>>> Veure
Entrega certificats: // Parcial: a partir del 2 de juny de 2022

Segueix-nos:      

RECONEIXEMENT DEL GRADUAT D’ESO A EFECTES LABORALS

Amb l’aptitud de les proves d’accés a grau mitjà es dona l’oportunitat de sol·licitar el reconeixement del graduat d’ESO. Normativa: Ordre EDU/1603/2009, 10/06, BOE 146 17/06/09, per la que s’estableixen equivalències amb els títols de Graduat en ESO i de Batxiller, regulats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Ensenyament.

Poden demanar l’equivalència professional amb ESO les persones que han superat la prova d’accés a grau mitjà si es compleix també una de les dues condicions següents: tenir superat íntegrament el primer cicle de ESO o haver superat el 50% de les hores d’un cicle formatiu de grau mitjà.

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar el DNI/NIE/PASSAPORT (o fotocòpia compulsada), el certificat de superació de la prova i el document que acrediti haver superat el 1r cicle d’ESO o el 50% de les hores d’un cicle de grau mitjà.

Formulari de sol · licitud

Podeu baixar-vos una sol·licitud aquí.

La sol·licitud ha d’adreçar-se al Departament d’Educació:

Direcció General d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat
Servei d’Ordenació Curricular d’Educació Secundària Obligatòria i el Batxillerat
Via Augusta, 202 – planta 2D – 08021 Barcelona