CFGM D’ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES

Horari

Grup A:    1r curs – matins      2n curs – matins
Grup B:    1r curs – tardes       2n curs – tardes

Què és i quina durada té?

Durant aquest cicle formatiu es proporciona als alumnes els coneixements necessaris per efectuar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris  i transformacions del vehicle a las àrees de mecànica, hidràulica, neumàtica i electricitat, aparells de diagnosi, interpretació de la informació tècnica, a més d’ajustar-se als procediments i temps determinats, aconseguint la qualitat requerida i complint les condiciones de seguretat, i protecció ambiental establertes.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 h lectives en un centre educatiu i 383 h de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Qui hi accedeix?

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria.
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP).
 • Tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics.
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.
 • Haver superat els mòduls obligatoris d’un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.

Continguts

Mòduls

 • M01. Motors
 • M02. Sistemes auxiliars del motor
 • M03. Circuits de fluids, suspensió i direcció
 • M04. Sistemes de transmissió de frenada
 • M05. Circuits electrotècnics bàsics, sistemes de càrrega i engegada del vehicle
 • M06. Circuits elèctrics auxiliars del vehicle
 • M07. Sistemes de seguretat i confort
 • M08. Tècniques de mecanització per al manteniment de vehicles
 • M09. Formació i orientació laboral
 • M10: Empresa i iniciativa emprenedora
 • M11: Anglès tècnic
 • M12: Síntesi
 • M13: Formació en centres de treball (FCT)

I DESPRÉS

Sortides Acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • Al batxillerat
 • A un cicle de grau superior del mateix itinerari del cicle de grau mitjà

Sortides Professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Reparador/a de sistemes pneumàtics i hidràulics
 • Reparador/a de sistemes de transmissió i frens
 • Reparador/a de sistemes de direcció i suspensió
 • Operari o operària d’ITV
 • Instal·lador/a d’accessoris a vehicles
 • Operari/a d’empreses dedicades a la fabricació de recanvis
 • Electromecànic de motocicletes
 • Venedor/a, distribuïdor/a de recanvis i d’equips de diagnosi

Amb aquesta titulació s’obté de forma directa el certificat acreditatiu per a la comercialització i manipulació d’equips amb sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats destinats a confort tèrmic de persones instal·lats en vehicles.

La Generalitat de Catalunya ha preparat una web en la qual hi ha més detalls.