CFGS DE GUIA, INFORMACIÓ I ASSISTÈNCIES TURÍSTIQUES

Oferim als alumnes la capacitat de planificar, promocionar i informar sobre destinacions turístiques de base territorial, guiant i assistint a viatgers i clients com ara en punts d’informació, allotjaments, terminals, mitjans de transport, esdeveniments i altres destinacions turístiques. A més a més, permetem realitzar els serveis propis del departament de recepció i assegurar l’atenció a la clientela amb els nivells de qualitat establerts en els establiments d’allotjament turístic.

Aquest cicle col·labora estretament amb entitats públiques (Àrees de Turisme, Museus, Ajuntaments, Consells comarcals, escoles, etc.) i privades (empreses d’allotjaments, restauració, Agències de Viatges, Associacions d’hoteleria, etc.) organitzant activitats on participen fent una pràctica real dels continguts teòrics apresos a classe.

Qui hi accedeix?

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Títol de BATXILLERAT
 • Títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista
 • Superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • Superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • Títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • Titulació universitària o una d’equivalent
 • Superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Continguts

Mòduls

Estructura del mercat turístic

 • UF 1. Contextualització cel sector turístics.
 • UF 2. Tipologies i tendències turístiques.
 • UF 3. L’oferta i la demanda turística.

Destinacions turístiques

 • UF 1.Geografia turística de Catalunya i Espanya.
 • UF 2. Geografia turística d’Europa i la resta del món.
 • UF 3. Destinacions turístiques de Catalunya i Espanya.
 • UF 4. Destinacions turístiques internacionals.
 • UF 5. Destinacions turístiques (en llengua estrangera).

Serveis d’informació turística

 • UF 1: Sistemes d’informació turística.
 • UF 2: Pla d’atenció al públic.
 • UF 3: Direcció d’entitats d’informació turística.

Protocol i relacions públiques

 • UF 1. Protocol institucional, empresarial i social.
 • UF 2. Les relacions públiques en l’àmbit turístic.
 • UF 3. Comunicació i atenció al client.

Recursos turístics

 • UF 1. Patrimoni cultural.
 • UF 2. Patrimoni natural.
 • UF 3. Interpretació del patrimoni.

Processos de guia i assistència turística

 • UF 1. Els serveis de guia.
 • UF 2. Mobilitat de grups.
 • UF 3. Assistència i guia de grups.

Disseny de productes turístics

 • UF 1. El producte turístic.
 • UF 2. Planificació del producte turístic.
 • UF 3. Desenvolupament del producte turístic.
 • UF 4: Disseny de productes (en llengua estrangera).

Màrqueting turístic

 • UF 1. Fonaments del màrqueting turístic.
 • UF 2. Els consumidors de productes i serveis turístics.
 • UF 3. El màrqueting. mix i noves tecnologies.
 • UF 4. El pla de màrqueting.

Anglès

 • UF1: Anglès.

Segona llengua estrangera. Francès

 • UF 1. Segona llengua estrangera.

Tercera llengua estrangera. Alemany

 • UF 1. Segona llengua estrangera.

Formació i orientació laboral

 • UF 1. Incorporació al treball.
 • UF 2. Prevenció de riscos laborals.

Empresa i iniciativa emprenedora

 • UF 1. Empresa i iniciativa emprenedora.

Projecte de guia, informació i assistències turístiques

Formació en centres de treball

I DESPRÉS?

Sortides professionals i ocupacions

 • Guia local
 • Guia acompanyant
 • Guia en béns d’interès local
 • Personal informador turístic
 • Cap d’oficines d’informació
 • Personal promotor turístic
 • Personal tècnic d’empresa de consultoria turística
 • Agent de desenvolupament turístic local
 • Personal assistent en mitjans de transport terrestre o marítim
 • Personal assistent en terminals (estacions, ports i aeroports)
 • Personal encarregat de facturació en terminals de transport
 • Personal assistent en fires, congressos i convencions
 • Personal encarregat de serveis en esdeveniments

La Generalitat de Catalunya ha preparat una web en la qual hi ha més detalls.

Galeria