N

Notícies

Beques per a ensenyaments postobligatoris no universitaris

A qui van dirigides: 
A estudiants dels següents ensenyaments postobligatoris i superiors no universitaris:

 • Primers i segons cursos de batxillerat
 • Formació professional de grau mitjà i de grau superior
 • Ensenyaments artístics professionals
 • Ensenyaments esportius
 • Ensenyaments artístics superiors
 • Estudis religiosos superiors
 • Estudis d’idiomes en escoles oficials (inclosa la modalitat de distància)
 • Cursos d’accés i cursos de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i cursos de formació específics per a l’accés als cicles de grau mitjà i de grau superior impartits en centres públics i en centres privats
 • Cicles formatius de grau bàsic

La sol·licitud s’ha de presentar del 30 de març al 12 de maig de 2022.

Es pot sol·licitar aquí

Has de sol·licitar la beca dins d’aquest termini, encara que no sàpigues què estudiaràs o, fins i tot, encara que no sàpigues si estudiaràs o no. Posa els estudis que consideris més probables i cap al setembre podràs modificar-los, si cal.

Imports de les beques

1. Requisits generals
Requisits establerts en l’article 4.1 del Reial decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades. Els requisits de l’apartat d) s’han de complir el 31 de desembre de 2021.
Als efectes del que disposa aquest apartat, tenen la consideració de «familiars» el cònjuge o la parella legal, així com els ascendents directes a càrrec i els descendents directes a càrrec menors de 25 anys.

2. Requisits acadèmics
Els sol·licitants s’han de matricular el curs 2022-2023 en algun dels ensenyaments següents i haver obtingut les qualificacions indicades:

Ensenyaments de grau superior de formació professional, d’arts plàstiques i disseny i d’ensenyaments esportius:
 • Els sol·licitants de 1r curs han d’acreditar haver obtingut 5 punts a 2n curs de batxillerat, prova o curs d’accés o en la qualificació final del cicle formatiu de grau mitjà que doni accés al cicle formatiu de grau superior.
 • Els sol·licitants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per mòduls han d’acreditar que en el curs anterior van superar almenys un nombre de mòduls que suposi el 85% de les hores totals del curs al qual s’han matriculat.
Ensenyaments de batxillerat, ensenyaments professionals de música i de dansa i grau mitjà de formació professional, ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny i dels ensenyaments esportius:
 • -Els estudiants de 1r curs de batxillerat han d’acreditar que han obtingut una nota mitjana de 5 punts al 4t curs d’ESO o prova o curs que hi dóna accés o en la qualificació final del cicle formatiu de grau mitjà o de cicle formatiu de grau bàsic.
 • -Els estudiants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per assignatures han d’acreditar que han superat totes les assignatures del curs anterior, amb excepció d’una.
 • -Els estudiants de 2n curs i de cursos posteriors organitzats per mòduls han d’acreditar que han superat en el curs anterior almenys un nombre de mòduls que suposi el 85% de les hores totals del curs al qual s’han matriculat.
Ensenyaments d’idiomes
Cicles formatius de grau bàsic i cursos de preparació de les proves d’accés a la formació professional
Ensenyaments artístics superiors i estudis religiosos superiors:
 • -Els estudiants de 1r curs han d’acreditar que han obtingut 5 punts en la prova o curs d’accés.
 • -Els estudiants d’altres cursos han d’haver superat el 90 % de les matèries o crèdits dels curs anterior.

No es concedirà beca als alumnes que repeteixen curs.

3. Requisits econòmics
Segons els ingressos de la unitat familiar durant l’exercici fiscal de l’any 2021, s’estableixen els anomenats llindars o límits de renda. La quantitat de la beca s’estableix segons el llindar sota el qual quedi la renda familiar:

___________________Llindar 1 __ Llindar 2 __Llindar 3
Famílies d’1 membre: 8.422,00 € 13.236,00 € 14.112,00 €
Famílies de 2 membres: 12.632,00 € 22.594,00 € 24.089,00 €
Famílies de 3 membres: 16.843,00 € 30.668,00 € 32.697,00 €
Famílies de 4 membres: 21.054,00 € 36.421,00 € 38.831,00 €
Famílies de 5 membres: 24.423,00 € 40.708,00 € 43.402,00 €
Famílies de 6 membres: 27.791,00 € 43.945,00 € 46.853,00 €
Famílies de 7 membres: 31.160,00 € 47.146,00 € 50.267,00 €
Famílies de 8 membres: 34.529,00 € 50.333,00 € 53.665,00 €

Els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos inferiors al llindar 1 tenen dret a:
– Quantia fixa associada a la renda (1.700 €)
– Quantia fixa associada a la residència (1.600 €), si han de residir fora del domicili familiar durant el curs.
– Quantia fixa lligada a l’excel·lència (50 €-125 €)
– Quantia variable.

Els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos superiors al llindar 1 però inferiors al llindar 2 tenen dret a:
– Beca bàsica (300 €)
– Quantia fixa associada a la residència (1.600 €), si han de residir fora del domicili familiar durant el curs.
– Quantia fixa lligada a l’excel·lència (50 €-125 €).
– Quantia variable.

Els sol·licitants la unitat familiar dels quals hagi obtingut ingressos superiors al llindar 2 però inferiors al llindar 3 només tenen dret a la beca bàsica (300 €).
Encara que es reuneixin els requisits de renda, no es podrà concedir beca si se superen els llindars que, segons la convocatòria, es consideren indicatius de la possessió de patrimoni.
També es denega la beca quan les activitats econòmiques de què siguin titulars els membres computables de la família tinguin un valor de facturació, en l’exercici anterior, superior als 155.500,00 €.

Beques convocades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional per a estudiants que el curs acadèmic 2022-2023 cursen ensenyaments postobligatoris no universitaris.

Més informació

Torna